ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย ร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

วันที่ 17 กันยายน 2565 ผศ.สมคิด ชัยเพชรรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้การอนุรักษ์ทุเรียนเทศ เข้าเตรียมสถานที่สำหรับงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 4 โครงการประกอบด้วย

1.โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

2. โครงการการจำแนกพันธุกรรม์และพัตและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีนิคชีวภาพ โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4. โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

Like: