มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และทุนสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

วันที่ 16 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองยกระดับมาตรฐานในโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในการรับมอบป้ายห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ จำนวนเงิน 13,000 บาท ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนในการรับมอบป้ายห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ ห้องละ 13,000 บาท ณ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ห้องปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการ Oleochemical Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ดร.บุญเรือน สรรเพชร

2. ห้องปฏิบัติการโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ผศ.วุฒิชัย สีเผือก

 

Like: