ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยในช่วงของการบรรยายได้รับเกียรติจาก นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เข้าร่วมมากกว่า 30 ท่าน

Like: