• เอกสารการคู่มื่อการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย

คู่มือการใช้งานสำหรับ นักวิจัย/ผู้ใช้งานระบบ (Research/User Manual)  DOWNLOAD 

คู่มือการใช้งาน ผู้ดูแลระบบระดับคณะ (Faculty Admin)  DOWNLOAD