ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน

- ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ   


- ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ   


- ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ   


 

 

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน

- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ   


- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ    

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate     


- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ   


แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ   


 

- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ   


- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในประเทศ   


 

 

สถานะขอรับการสนับสนุน

รายชื่อการขอรับสนับสนุนจากงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย