นายสุวรรณ พรมเขต
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: s1.promkhet@gmail.com

นายเชิด คงห้อย
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์: 
092-260-0439
email: cherd.rdi@gmail.com

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: boonbanjong.s@gmail.com

นางสาวเกศินี ใหมคง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: kasinee.m@rmutsv.ac.th

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: hatairat.n@rmutsv.ac.th

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

นางสาวพนิดา ชูเวท
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: panida.chu@rmutsv.ac.th

นางสาวกชธินันท์ ทองคำ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: K_kungthong@hotmail.com

นายเอกพจน์ แก่นเมือง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: akapot.k@rmutsv.ac.th

 

นางสาวศกลรัตน์ ชูนุ่น
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: abc.rmutsv.tr@gmail.com

นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: abc.rmutsv.tr@gmail.com

นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email:
wareerat.k@rmutsv.ac.th

นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 092-260-0439
email: Ruts.trang@gmail.com