ผู้บริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ : 092-260-0439
E-mail: srino@yahoo.com

ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 092-260-0439
E-mail: sutkanung@hotmail.com

 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-260-0439
E-mail: chutinut.s@rmutsv.ac.th

รศ.ดร.ลักษมี วิทยา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 092-260-0439
E-mail: luksamee.v@rmutsv.ac.th