กำหนดการ

  • Posted on: 21 June 2019
  • By: admin

กำหนดการ

วัน-เดือน-ปี

หมายเหตุ

 เปิดรับผลงาน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  
ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านเกณฑ์ 22 กรกฎาคม 2562 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และทาง Email

 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของนักวิจัย บุคลากรสายวิชาการและบุคคลทั่วไป

  • Posted on: 21 June 2019
  • By: admin

เพื่อการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ของนักวิจัย หรือบุคลากรสายวิชาการ สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเข้าสู่เวทีการประกวด เพื่อแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่สิ่งประดิษฐ์ได้

ประเภทการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 1) กลุ่มเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Agriculture, Food, Bio–Tech, Energy and Environment)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพืชและ ทรัพยากรพืช สัตว์และทรัพยากรสัตว์ ประมงและทรัพยากรประมง ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ น้ำและทรัพยากรน้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Food tech) อาหารและการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมด้านอาหาร และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู บำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก การตรวจวัด การอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ น้ำเน่าเสีย เซ็นเซอร์ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การผลิตพลังงานจากธรรมชาติ โซล่าเซลล์ พลังงานจากขยะ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตร ด้านอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) และ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค ดูแลรักษา และบำบัดโรค การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชากร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

3) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

4) กลุ่มบริการวิชาการและรับใช้สังคม (*เฉพาะบุคลากร มทร.ศรีวิชัย)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ การผลิต การสร้าง การปรับปรุง การประกอบ การพัฒนา ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคม ที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม โดยมีการนำ ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก และเมื่อดำเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเองและรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

การสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวดและการให้รางวัล

         1) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องเป็นนักวิจัย อาจารย์ หรือบุคลากรสายวิชาการที่สังกัดในสายเทคนิค อาชีวะและสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้

         2) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานมีรายละเอียดดังนี้

             2.1) รายละเอียดโดยสังเขปของผลงาน

             2.2) ชื่อผลงาน

             2.3) รายชื่อเจ้าของสิ่งประดิษฐ์/หน่วยงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

             2.4) แนวคิดในการประดิษฐ์

             2.5) วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุและค่าใช้จ่าย

             2.6) การนำไปใช้ประโยชน์

             2.7) ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้และรูปภาพประกอบ

          3) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาติมาก่อน

         4) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความเป็นต้นแบบความสวยงามความประณีตสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

         5) สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จำนวน 12รางวัล แบ่งออกเป็น

              รางวัลที่ 1 x 4 รางวัล / 15,000 บาท

              รางวัลที่ 2 x 4 รางวัล / 10,000 บาท

              รางวัลที่ 3 x 4 รางวัล / 7,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวเกศินี ใหมคง (น้องปั๊ก) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร : 0-7520-4070  / 09-2260-0439

การประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้

  • Posted on: 21 June 2019
  • By: admin

เพื่อการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดในสายเทคนิค อาชีวะศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ประเภทนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา

ประเภทการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1) กลุ่มเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Agriculture, Food, Bio–Tech, Energy and Environment)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพืชและ ทรัพยากรพืช สัตว์และทรัพยากรสัตว์ ประมงและทรัพยากรประมง ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ น้ำและทรัพยากรน้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Food tech) อาหารและการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมด้านอาหาร และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู บำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก การตรวจวัด การอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ น้ำเน่าเสีย เซ็นเซอร์ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การผลิตพลังงานจากธรรมชาติ โซล่าเซลล์ พลังงานจากขยะ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตร ด้านอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) และ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค ดูแลรักษา และบำบัดโรค การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชากร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

3) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

การสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวดและการให้รางวัล

         1) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้

         2) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานมีรายละเอียดดังนี้

             2.1) ชื่อผลงาน

             2.2) รายชื่อเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และสมาชิก /หน่วยงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

             2.3) ที่มาของแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์

             2.4) รูปภาพผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.5) คุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.6) หลักการ/วิธีการและขั้นตอนการทำงานของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.7) ผลของโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีลักษณะโดดเด่นกว่าผลงานโครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อื่นที่เคยมีมาแล้วอย่างไร

             2.2) ประโยชน์และคุณค่าของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

          3) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาติมาก่อน

         4) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความเป็นต้นแบบความสวยงามความประณีตสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

         5) สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จำนวน 9 รางวัล แบ่งออกเป็น

              รางวัลที่ 1 x 3 รางวัล / 10,000 บาท

              รางวัลที่ 2 x 3 รางวัล / 7,000 บาท

              รางวัลที่ 3 x 3 รางวัล / 5,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น(น้องแนน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร : 0-7520-4070  / 09-2260-0439

การประกวดผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคใต้

  • Posted on: 18 June 2019
  • By: admin

ประเภทการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1) กลุ่มเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Agriculture, Food, Bio–Tech, Energy and Environment)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพืชและ ทรัพยากรพืช สัตว์และทรัพยากรสัตว์ ประมงและทรัพยากรประมง ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ น้ำและทรัพยากรน้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Food tech) อาหารและการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมด้านอาหาร และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู บำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก การตรวจวัด การอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ น้ำเน่าเสีย เซ็นเซอร์ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การผลิตพลังงานจากธรรมชาติ โซล่าเซลล์ พลังงานจากขยะ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตร ด้านอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) และ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค ดูแลรักษา และบำบัดโรค การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชากร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

3) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

การสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวดและการให้รางวัล

         1) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สังกัดในสถานศึกษาเขตภาคใต้

         2) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานมีรายละเอียดดังนี้

             2.1) ชื่อผลงาน

             2.2) รายชื่อเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ และสมาชิก/หน่วยงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

             2.3) ที่มาของแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์

             2.4) รูปภาพผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.5) คุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.6) หลักการ/วิธีการและขั้นตอนการทำงานของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.7) ผลของโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีลักษณะโดดเด่นกว่าผลงานโครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อื่นที่เคยมีมาแล้วอย่างไร

             2.2) ประโยชน์และคุณค่าของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

          3) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาติมาก่อน

         4) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความเป็นต้นแบบความสวยงามความประณีตสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

         5) สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จำนวน 9รางวัล แบ่งออกเป็น

              รางวัลที่ 1 x 3 รางวัล / 7,000 บาท

              รางวัลที่ 2 x 3 รางวัล / 5,000 บาท

              รางวัลที่ 3 x 3 รางวัล / 3,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวนฤนาฏ ชูทิพย์ (น้องฟ้า) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร : 0-7520-4070  / 09-2260-0439