ประกาศผล ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • Posted on: 2 August 2019
 • By: admin

ประกาศผล ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เข้าร่วมประกวดในงาน

“มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562
(RUTS Research Expo 2019)”
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ชื่อผลงาน(ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล นักเรียนเจ้าของผลงาน(คนที่1) ชื่อ-สกุล นักเรียนเจ้าของผลงาน(คนที่2) ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน หมายเหตุ
1 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ นายพีรวัฒน์  นวลสงค์   นางสาว นภัสสร  ยิ่งยงสกุล  คุณครูประสิทธิ์  สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
2 เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางพาราด้วยซ็นเซอร์แสงระบบอัตโนมัติ นายกรณ์กฤตย์  รัตนสำเนียง นายโชติกธรรม  สังข์ทอง นายวรธ  โสเจยยะ โรงเรียนพัทลุง ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
3 เครื่องเขย่าผสมเลือดในถุงบรรจุเลือดบริจาคที่ผลิตขึ้นเองเพื่อใช้ในงานรับบริจาคโลหิต นางสาวเบญญาภา ลาลำโกน นางสาวสุริวิภา ตันสกุล  นางสาวนะวาวีย์ แดงนุ้ย นายประสิทธิ์ สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
4 เครื่องวัดระยะทางตรีโกณมิติ นางสาวฮานี ลายู นางสาวจุฬาลักษณ์  เส็นสามารถ นายอัดลี  ดือราซอ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
5 โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ นางสาวภัทรพรรณ ลีลาศวัฒนกุล นางสาวณัฐธิดา ศรีพะเนิน 1. นางมิ่งขวัญ ขาวดี
2. นายสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ
3.นายวัชรพิชญ์ แสนเสน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
6 โต๊ะทำงานโซล่าเซลเซลล์ นายคณิศร เอ่งฉ้วน นายธัญพิสิษฐ์ สังขจินดา นายสิริพล เหมือนพะวงศ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
7 อุปกรณ์ถนอมอาหารด้วยแรงดัน นางสาว ธันยธร อุมายี นางสาว รัตติกานต์ ถนอมภูมิ นาย สิริพล เหมือนพะวงศ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
8 น้ำยาบ้วนปากจากใบพลู นายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์  นางสาวณภัทร คะภะสุวรรณ นายชนะ  ไชยณรงค์ โรงเรียนพัทลุง ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันอ สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
9 โฟมพัฒนา 1. นางสาวกวิสรา ชัยชะนะ
2. นางสาวกิ่งเเก้ว รามณรงค์
3. นางสาวนางสาวชนากานต์ งามขำ   โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
10 เครื่องตัดทำลายเข็มฉีดยา     นายอดินันท์ เจ๊ะซู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
11 อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากการกระโดดเชือก นายอดินันท์ เจ๊ะซู     โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
12 การศึกษาการขึ้นรูปถ่านกัมมันต์ด้วยโซเดียมอัลจิเนตเพื่อดูดซับสีย้อม นายวิโรจน์ ประณิธานชัย     โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
13 ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วย AR marker และคำสั่งเสียง นางสาวสุทธญา เพ็ญเขียว     โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
14 เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ 1. นางสาวน้ำฝน คำอุดม
2. นางสาวพิรรัตน์ เกตุตะพันธุวัฒน์
3. นางสาวนริณี กรมเมือง   โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
15 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน นางสาวยารีนา มะสมัน นางสาวณัฐกานต์ ปานดำ นายประสิทธิ์ นามสกุล สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันอ สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
16 แอพพลิเคชันเปลี่ยนหน่วยเลขนัยสำคัญ นางสาววรรณภา แหละหล๊ะ นางสาวอธิติยา ศรพิชัย นายประสิทธิ์ สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
17 อุปกรณ์ช่วยตอกลิ้นยางสำหรับต้นยางพารา นายธัญวัฒน์ สันทนะ นายเอกพันธ์ ชูเพชร นายประสิทธิ์ สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
18 นวัตกรรมกระดาษจากฟางข้าวผสมผงไมโครกากกาแฟเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอเรดเลดี้ มนัชญา ด้วงเกื้อ อังศุมาลี จอมศักดิ์ และ อาทิมา จิตคง อ.ดร. ชลธิรา นามสกุล แสงสุบัน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
19 เครื่องผ่าแตงโม นาวส่าวณัฐภัสสร หวังศักราทิตย์ นางสาววีราพร ตรีมีน นายประสิทธิ์ สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
20 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ นางสาวอินทิรา บูเทศ นางสาวนันทิชา ชูเกื้อ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
21 อุปกรณ์เติมน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ นางสาวอวัสดา หกเหลี่ยม นายศราวุธ เกปัน นายประสิทธิ์ สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
22 กระถางเพาะชำจากเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมัน นางสาวนัถฐวดี แลต่อง  นางสาวรุสนา ตุกังหัน   โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ทางผู้จัดงานรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำรับนักเรียน 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

ประกาศผล ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

 • Posted on: 2 August 2019
 • By: admin

ประกาศผล ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอาชีวะและอุดมศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เข้าร่วมประกวดในงาน

“มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562
(RUTS Research Expo 2019)”
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล นักศึกษาเจ้าของผลงาน(คนที่1) ชื่อ-สกุล นักศึกษาเจ้าของผลงาน(คนที่2) ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่สังกัด
1 “NameHunt” แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้การอ่านชื่อสารอินทรีย์ นางสาวนฤมล เข็มจันทร์ นางสาวชญานิษฐ์   นวลสนอง  ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 อุปกรณ์หยิบตัดเอนกประสงค์ นางสาวศศิธร ไชยสงค์ นางสาวสุชาดา บ้าเหร็ม นางสาวจิรนันท์  เสนี วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
3 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดแบบอัตโนมัติสำหรับถาดเพาะกล้า นายเจษฎา อรุโณทัย นายปิยนัฐ โสมแหละ ดร.กฤษฎา  พวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4 เครื่องเสริมสร้างสมรรถนะขา นายกันตชัย   ปานดำ นางสาวธัญญลักษณ์   ไชยนุ้ย นายกระวี   อนนตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5 ชุดการทดลองแบบย่อส่วน เรื่อง การแยกสารผสมด้วยเทคนิคการระเหิด นายปรเมศวร์ มณี นางสาวแสงอรุณ รัตนขวัญ ผศ.ดร.ณวงศ์  บุนนาค มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 มาการองทับทิมสยามไส้แยมกะเจี๊ยบแดงเสริมวุ้นสาหร่ายผมนาง นางสาวดรุณี   แก้วพาหุรัตน์ นางสาววรรณิสา   สรรพสังเกตุ นายบัญชา  พุทธวาศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
7 บอร์ดเกมส์โต้ตอบชนิดแม่เหล็กสำหรับการเรียนเซลล์ไฟฟ้าเคมี นางสาวจิรสุดา บัวสม นางสาวศิริวรรณ เปียคง ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารกับมูลค้างคาว โดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอน นางสาว ฮามีด๊ะ สาและ นางสาว จารุวรรณ ขุนพิทักษ์ นางสาว พรวิมล เวชสิทธิ์ (ผู้ดูแล) บริษัท เวสท์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนจ์ จำกัด
9 ขนมทองม้วนข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช นางสาววรัญญา งามดี นายสิทธินนท์ เพ็ชรมณี นายสราวุธ จินดาเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
10 อุปกรณ์ทำBACKWASHอัตโนมัติสำหรับเครื่องกรองน้ำชนิดท่อสแตนเลส นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น นายธนพล เอียดสุย นายภิรมย์ นาคสีทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
11 เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกซเรย์ นางสาวรายาวดี รัศมีอักษรสกุล นายเทพพิทักษ์ เกรียงไกรฉัตร นายกฤษณะ ชูจร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
12 อุปกรณ์ดึง-ถอดขดลวดมอเตอร์ นายพงศธร เยือจันทร์ นายสุรินทร์ ชายมะ นายภิรมยื นาคสีทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
13 มาตรวัดค่าน้ำคิดค่าเป็นเงินบาท นายพิเชษฐ เส้งเชื้อ นายจีรวัฒน์ สายปัน นายรัตนพล ศรีปานรอด วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
14 ชุดตรวจสอบองค์ประกอบสี นายสิรภพ วรรธนะนาถ นายศิรสิทธิ์ กลับอยู่ ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค มหาวิทยาลัยทักษิณ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรือโป๊ะเห็ดอบกรอบด้วยเตาอบไมโครเวฟ นางสาว กมลวรรณ หอมดี นายชญานนท์ ใจเสมอ นางสาววนิดา บุรีภักดี หลักสูตรสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ มทร.ศรีวิชัย
16 ชิฟฟอนเค้กใบคนที นางสาว วิภาณี นามสกุล นวลมณีย์ นางสาว สุภัคชิณี นามสกุล ชมวงษ์ นางสาววนิดา บุรีภักดี หลักสูตรสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ มทร.ศรีวิชัย
17 ระบบติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย NB-IoT นายอภิสร ถกแง่น   นายภูมินทร์ อินทร์แป้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง
18 เครปเย็นขนมเปียกปูนเนื้อตาลสุก นางสาวอรอุมา อชัยยัง นางสาวอุรชา ฉลวยธนาพร นางสาวปัญญรัศม์ ลือขจร หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
19 ผลิตภัณฑ์วัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุรีไซเคิล นางสาวศุภมาส ก้านจันทร์ นางสาววรรณวราภรณ์ อภิชาต นายเอนก สาวะอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
20 ขนมจีนธัญพืช นางสาวธนัญญา แก้วมีดำ นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคงศรี นางสาวอรุโณทัย แกล้วทนงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
21 ผลิตภัณฑ์สบู่เปลือกมังคุด นาย พันธวิศ ขวัญนิมิตร นาย ศุทธิเกียรติ แซ่เย่า นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22 นวัตกรรมแผ่นปูพื้นจากยางรถยนต์เก่าเสริมแรงขี้เลื่อยไม้ นายกิตติศักดิ์ เซ่งเส้ง นายศุภวิทย์ ห้องโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดย้อนยุคปากพนัง นางสาวสุดารัตน์ กรดสีใหม่ นางสาวจารุวรรณ ปัญญาจุติ นางสาวนุชากร คงยะฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
24 ผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นจากใบยางพารา นางสาวสุพร  สีเงินยวง     วิทยาลัยเทคนิคสตูล
25 ยาเสียสาวมิเตอร์ นางสาวศิรประภา รอดสุด นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ นางสาวชมพูนุช วิเศษศักดิ์ นนางสาวปนัดดา ขันแกล้ว ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 อุปกรณ์ตรวจวัดทองแดงจากรอยกระสุนปืน นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ นางสาวกมลชนก นามสกุล ธรฤทธิ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของผักออแกนิกโดยใช้ระบบแบบอัตโนมัติ นายปิยวัฒน์ เพชรชนะ นายนพรัตน์ รัตนา นางสาวสุภาวดี มากอ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
29 กังหันน้ำแบบพกพาสำหรับชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้า นายวุฒิโรจน์ อินพรม นายเกียรติศักดิ์ สมทิพย์ นายสุหดี นิเซ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 แอพพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้เทคโนโลยี IoT นายธนกฤต แก้วสลับนิล นายฌณนันท์ หวันตาหลา ผู้ช่วยศาตราจารย์วันประชา นวนสร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
31 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรณีศึกษาเรื่องวงจรไฟหน้ารถยนต์ นายอาซัม หมานหมีน นายจิระพงค์ คงปาน นายภาวนา พรหมสาลี วิทยาลัยรัตภูมิ
32 ถ่านไม้ไผ่อัดรูปแรดเพื่อใช้ดูดซับกลิ่น นายอติกานต์ สงพะโยม นายอารยะ สมมาตร อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33 การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกสังข์หยดที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา นางสาวอาทิตตยา ทวนทอง - ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
34 สารสกัดจากกระเทียมโทนดำที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา นางสาวณัฐกุล อินทร์ทอง - ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
35 น้ำหมักปลาที่มีกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก นางสาวกฤษฎารัตน์ จันทร์พิมล นางสาวเบญจมาศ คงทอง ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)
36 ผ้ามัดย้อมป่าประนบพิตำ นางสาวลดาวรรณ์ ทองประดับ นางสาวสาวิตรี ไกรนรา ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
37 ระบบปลูกผักพื้นถิ่นแบบไม่ใช้ดินร่วมกับการเลี้ยงปลา นายภูริเดช คงเมือง นายภีระพงศ์ ใจห้าว ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบไขมันต่ำเพื่อสุขภาพ นายภานุวัชร พุทธศรี นางสาวอัสมา เตาวะโต ู้ช่วยศาสตราจารย์วราศรี แสงกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
39 ผลิตภัณฑ์พริกแกงปักษ์ใต้กึ่งสำเร็จรูปพร้อมปรุง นางสาวเบญจพร ชาญณรงค์ ชาญณรงค์ นางสาวเบญจพร ชาญณรงค์ ชาญณรงค์ ู้ช่วยศาสตราจารย์วราศรี แสงกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

ประกาศผลผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา กลุ่มนักวิจัยทั่วไป

 • Posted on: 2 August 2019
 • By: admin

ประกาศผล ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยหรือบุคลากรสายวิชาการหรือบุคคลทั่วไป

ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เข้าร่วมประกวดในงาน

“มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562
(RUTS Research Expo 2019)”
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ชื่อผลงาน(ภาษาไทย) ชื่อผลงาน(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงาน หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่สังกัด หมายเหตุ
1 อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนในฟ้าทะลายโจรแบบมือถือเพื่อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร Handheld deriver spectrophotometer for total lactones determination in  Andrographis paniculata to control the quality of medicinal material 1. ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค
2. ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
2 การพัฒนาตัวตรวจจับรถไฟด้วยหลักการประมวลผลสัญญาณวิดีโอสำหรับเครื่องกั้นทางอัตโนมัติ Development of Trains Detection Using Video Processing Method for Automation Level Crossing 1. ผศ. ซูไฮดี สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
3 การออกแบบและสร้างเตาหลอมโลหะขนาดเล็กเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้าขนาด 1800 วัตต์ Design and Construction Mini Induction Furnace 1800 Watt  1. ผศ.สุรพล  ชูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
4 เครื่องทำขนมลากึ่งอัตโนมัติ Semi Automatic Khanom La Machine 1. นัทธพงศ์ บุญประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
5 ระบบปรับสภาวะอากาสลดการติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ปิดและพื้นที่โล่งควบคุมการทำงานด้วยAIอัจฉริยะ Smart AI Eco Air Water Cooled  Conditioner System ,reduce infection of respiratory tract diseases  1. นายยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
2. อาจารย์ชมัยพร กาญจนพันธุ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมมือกับบริษัทไททัมอินดัสเทรียลจำกัด สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
6 ปุ๋ยชีวภาพนาโนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร Nano Bio-Fertilizer Made from Agricultural Residues 1. ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
7 ฉากกั้นภายในอาคารผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากใบสนทะเล Eco Friendly Product – An Interior Partition Made of Maritime Pine Leaves 1. นางสาวงามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
8 เครื่องลดกระแสแอร์คอนดิชั่น Eco Current Reduction Device Air Conditioner 1. นายยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล          
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
มหาวิทยาลัยพะเยา/วิทยาลัยจัดการมหาลัยพะเยา ร่วมมือกับบริษัทไททัมจำกัด สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
9 แผ่นนวดเท้าเพื่อสุขภาพจากยางพารา Foot massage rubber mat 1. อุไรวรรณ สุกยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
10 เครื่องเหลาก้านจาก Nepa Palm Leaf Sharpening Machine 1. ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
11 โลชั่นบำรุงผิวข้าวขาวอากาศ Enrich Rice Body Lotion 1. ผศ.ดร. เรณู อยู่เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตกาแฟขี้ควายเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชนแก่ผู้เลี้ยงควายน้ำทะเลน้อย Production of buffalo coffee in Talay Noi 1. น.สพ.โฆษิต อารีกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
13 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากหอยตลับ Value added product from hard clam 1. รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
14 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณตะกอนสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Sludge control device for aquaculture ponds 1. นายเอนก สาวะอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
15 มารีน-เวสต์ : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการจัดการขยะทะเลไทย Marine-waste : Innovative construction materials for Thai marine 1. นายประชุม คำพุฒ
2. นายธวัชชัย อริยะสุทธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
16 แผนผังท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบางคู ผสานด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Barn Bang Koo Ecotourism route with Augmented Reality technology 1. นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว
2. นางสาวจุฑามาศ พรหมมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
17 การทำผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีธรรมชาติ Making products from natural dyeing 1. ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
18 โทแบคโคะ-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างชีวภาพมวลเบาจากต้นยาสูบ Tobacco-Bio-Block : Lightweight biological construction block from Tobacco tree 1. นายธวัชชัย อริยะสุทธิ
2. นายประชุม คำพุฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
19 ระบบอัจฉริยะสำหรับการหมักร่วมระหว่างมูลสัตว์และของเสียจากชุมชน Smart Biogas System for food waste co-digested with waste from municipality 1. มัทณียา ทรัพย์สำเริง บริษัท เวสท์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เม-เนจเม้นท์ จำกัด สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
20 การจัดการขยายพันธุ์ไก่คอล่อนศรีวิชัยด้วยเทคโนโลยีการผสมเทียม Management of Breeding Srivijaya Necked Neck Chicken by Artificial insemination 1.นางสาวณปภัช ช่วยชูหนู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
21 นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ชุดโซฟาจากลำต้นไม้ปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิค QFD Innovation of sofa set furniture from oil palm trunk using QFD technique 1. นางสาว ชลิตา บัวมาศ
2. นายจิตวิทธิ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
22 ป้ายอัจฉริยะเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน Intelligent sign linking to Community lifestyle tourism. 1. ธิรนันท์ วัฒนโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
23 เฟอร์นิเจอร์ในชั้นเรียนระดับอนุบาลจากไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิค QFD Kindergarten Classrom Furniture with Rubber Wood Using QFD 1. นายปิยภัทร ตรีระตระกูล
2. นายยศภัณฑ์ พิณอักษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
24 ประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) สำหรับออกแบบและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเชิงเอกลักษณ์ท้องถิ่น Application of a Quality Function Deployment (QFD) Technique to Design and Develop of Local Identity Pottery 1. นายเสริมศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2.นายกนกพล ชนะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
25 เว็บแอพพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยววิถีพาราสู่นาอินทรี ด้วยบริการแผนที่ของกูเกิ้ล (Google Maps API) Web Application Route of Tourism Rubber Path to Rice field with Google Maps API 1. นางสาวนุชากร คงยะฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
26 นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการผลิตติหมาใบจาก Innovation for increasing potential and quality of nypa bowl production 1. ผศ.นพดล โพชกำเหนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
27 เตาประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน Energy Saving Biomass TLUD Stove for the Household Industry 1. นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
28 เครื่องอัดก้อนข้าวยำแบบอัตโนมัติเพื่อผลิตคุกกี้ข้าวต้มยำ Khao Yum Automatic Compressed Block Machine For Tom Yum Rice Cookies. 1. นายชโลธร ศักดิ์มาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
29 โครงการอบรมการผลิตโฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติ Production of Rubber Foam from Natural Latex Training 1. ผศ.ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
30 เครื่องวัดยาปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอลในกุ้ง   1. นายกฤตภาส แก้วหนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
31 อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน The high-throughput detection device for forensic science, medicine, food industry and environment 1.นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
32 อุปกรณ์รองรับของเสียจากทวารใหม่ประดิษฐ์ด้วยยางพาราใช้กับถุงพลาสติก Thai rubber colostomy 1. นายแพทย์ อธิคม   ดำดี โรงพยาบาลกระบี่ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
33 เคียวปาล์มแบบป้องกันกระแสไฟฟ้าช๊อตและมีสัญญาณเตือนภัยจากกระแสไฟฟ้า Electrical protective palm scythe  1. นาย ศิริพงษ์  สอนมี
2. นาย ชาติ  พีรสุขประเสริฐ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
34 เครื่องอบแห้งเพื่อการยืดอายุวัตถุดิบสำหรับการผลิตสบู่สมุนไพรพฤกษาเขาสูง - 1. นาย ธีรพงษ์ ฉิมเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
35 Leaves of Arabica Pellet Feed (LAP Feed) นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพแพะ Leaves of Arabica Pellet Feed (LAP Feed) feed innovation goat health 1. นางสาวสุภิญญา ชูใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
36 กระถางสร้างสรรค์ Creative Pots 1. นางสาวรื่นฤทัย รอดสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
37 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันเซ (Kansei Engineering) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน Product development of Pottery Products Using Kansei Engineering to Creating Competitive Advantage
 
1. รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
38 อาหารปลาดุกบิ๊กอุยเสริมสารแอนโดรกราโฟไลด์แยกจากใบฟ้าทะลายโจร Fish feed for hybrid catfish supplement with andrographolide isolated from Andrographis paniculata 1. ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
39 น้ำหมักจุลินทรีย์มีชีวิต Fermented microorganisms live 1. ผศ.ดร.สกุลรัตน์ หาญศึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
40 สบู่กระดาษ Paper Soap 1.นายรติชาติ สังฆะโน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
41 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับวิชาฟิสิกส์เรื่องการตกของวัตถุอย่างอิสระโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ The development of an experimental set for physics on the subject of falling objects freely using a microcontroller 1. ผศ.สำคัญ รัตนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
42 เครื่องอัดแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดต้นทุนต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน Low cost particleboard pressing machine for the quality of life of the community 1.นางสาวสุพรรณี อริยะสุทธิ        2. นายประชุม คำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น
43 ผลิตภัณฑ์แกงไตปลาปักษ์ใต้กึ่งสำเร็จรูป Instant Southern Thai Black Curry Fish Sauce Product 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราศรี แสงกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำหรับชิ้นงานที่เสนอชื่อเจ้าของผลงาน 2 ท่าน ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับชื่อในลำดับที่ 1 เท่านั้น

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของนักวิจัย บุคลากรสายวิชาการและบุคคลทั่วไป

 • Posted on: 21 June 2019
 • By: admin

เพื่อการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ของนักวิจัย หรือบุคลากรสายวิชาการ สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเข้าสู่เวทีการประกวด เพื่อแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่สิ่งประดิษฐ์ได้

ประเภทการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 1) กลุ่มเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Agriculture, Food, Bio–Tech, Energy and Environment)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพืชและ ทรัพยากรพืช สัตว์และทรัพยากรสัตว์ ประมงและทรัพยากรประมง ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ น้ำและทรัพยากรน้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Food tech) อาหารและการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมด้านอาหาร และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู บำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก การตรวจวัด การอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ น้ำเน่าเสีย เซ็นเซอร์ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การผลิตพลังงานจากธรรมชาติ โซล่าเซลล์ พลังงานจากขยะ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตร ด้านอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) และ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค ดูแลรักษา และบำบัดโรค การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชากร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

3) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

4) กลุ่มบริการวิชาการและรับใช้สังคม (*เฉพาะบุคลากร มทร.ศรีวิชัย)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ การผลิต การสร้าง การปรับปรุง การประกอบ การพัฒนา ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคม ที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม โดยมีการนำ ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก และเมื่อดำเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเองและรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

การสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวดและการให้รางวัล

         1) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องเป็นนักวิจัย อาจารย์ หรือบุคลากรสายวิชาการที่สังกัดในสายเทคนิค อาชีวะและสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้

         2) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานมีรายละเอียดดังนี้

             2.1) รายละเอียดโดยสังเขปของผลงาน

             2.2) ชื่อผลงาน

             2.3) รายชื่อเจ้าของสิ่งประดิษฐ์/หน่วยงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

             2.4) แนวคิดในการประดิษฐ์

             2.5) วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุและค่าใช้จ่าย

             2.6) การนำไปใช้ประโยชน์

             2.7) ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้และรูปภาพประกอบ

          3) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาติมาก่อน

         4) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความเป็นต้นแบบความสวยงามความประณีตสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

         5) สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จำนวน 12รางวัล แบ่งออกเป็น

              รางวัลที่ 1 x 4 รางวัล / 15,000 บาท

              รางวัลที่ 2 x 4 รางวัล / 10,000 บาท

              รางวัลที่ 3 x 4 รางวัล / 7,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวเกศินี ใหมคง (น้องปั๊ก) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร : 0-7520-4070  / 09-2260-0439

การประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้

 • Posted on: 21 June 2019
 • By: admin

เพื่อการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดในสายเทคนิค อาชีวะศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ประเภทนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา

ประเภทการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1) กลุ่มเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Agriculture, Food, Bio–Tech, Energy and Environment)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพืชและ ทรัพยากรพืช สัตว์และทรัพยากรสัตว์ ประมงและทรัพยากรประมง ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ น้ำและทรัพยากรน้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Food tech) อาหารและการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมด้านอาหาร และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู บำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก การตรวจวัด การอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ น้ำเน่าเสีย เซ็นเซอร์ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การผลิตพลังงานจากธรรมชาติ โซล่าเซลล์ พลังงานจากขยะ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตร ด้านอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) และ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค ดูแลรักษา และบำบัดโรค การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชากร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

3) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

การสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวดและการให้รางวัล

         1) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้

         2) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานมีรายละเอียดดังนี้

             2.1) ชื่อผลงาน

             2.2) รายชื่อเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และสมาชิก /หน่วยงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

             2.3) ที่มาของแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์

             2.4) รูปภาพผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.5) คุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.6) หลักการ/วิธีการและขั้นตอนการทำงานของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.7) ผลของโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีลักษณะโดดเด่นกว่าผลงานโครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อื่นที่เคยมีมาแล้วอย่างไร

             2.2) ประโยชน์และคุณค่าของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

          3) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาติมาก่อน

         4) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความเป็นต้นแบบความสวยงามความประณีตสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

         5) สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จำนวน 9 รางวัล แบ่งออกเป็น

              รางวัลที่ 1 x 3 รางวัล / 10,000 บาท

              รางวัลที่ 2 x 3 รางวัล / 7,000 บาท

              รางวัลที่ 3 x 3 รางวัล / 5,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น(น้องแนน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร : 0-7520-4070  / 09-2260-0439

การประกวดผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคใต้

 • Posted on: 18 June 2019
 • By: admin

ประเภทการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1) กลุ่มเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Agriculture, Food, Bio–Tech, Energy and Environment)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพืชและ ทรัพยากรพืช สัตว์และทรัพยากรสัตว์ ประมงและทรัพยากรประมง ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ น้ำและทรัพยากรน้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Food tech) อาหารและการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมด้านอาหาร และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู บำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก การตรวจวัด การอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ น้ำเน่าเสีย เซ็นเซอร์ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การผลิตพลังงานจากธรรมชาติ โซล่าเซลล์ พลังงานจากขยะ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตร ด้านอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) และ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนาและสร้างเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค ดูแลรักษา และบำบัดโรค การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชากร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือ เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

3) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และรวมถึงการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware เครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้

การสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวดและการให้รางวัล

         1) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สังกัดในสถานศึกษาเขตภาคใต้

         2) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานมีรายละเอียดดังนี้

             2.1) ชื่อผลงาน

             2.2) รายชื่อเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ และสมาชิก/หน่วยงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

             2.3) ที่มาของแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์

             2.4) รูปภาพผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.5) คุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.6) หลักการ/วิธีการและขั้นตอนการทำงานของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

             2.7) ผลของโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีลักษณะโดดเด่นกว่าผลงานโครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อื่นที่เคยมีมาแล้วอย่างไร

             2.2) ประโยชน์และคุณค่าของผลงานโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

          3) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาติมาก่อน

         4) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความเป็นต้นแบบความสวยงามความประณีตสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

         5) สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จำนวน 9รางวัล แบ่งออกเป็น

              รางวัลที่ 1 x 3 รางวัล / 7,000 บาท

              รางวัลที่ 2 x 3 รางวัล / 5,000 บาท

              รางวัลที่ 3 x 3 รางวัล / 3,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวนฤนาฏ ชูทิพย์ (น้องฟ้า) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร : 0-7520-4070  / 09-2260-0439