You are here

Home

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มีนโยบายมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ถ่ายทอดและพร้อมนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไปเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและสังคมท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้และพร้อมขยายผลไปสู่ระดับประเทศ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะสนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ใน ๖ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเด็นที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ประเด็นที่ ๕ เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี
ประเด็นที่ ๖ สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสมานฉันท์ใน
สังคม

โดยเน้นการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานรากจากงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation from Knowledge Application) การดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างเครือข่าย การสรรค์สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบโดยกำหนดปัญหา – โจทย์วิจัย ที่มาจากประเด็นความต้องการของชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัย การประเมินผลการวิจัย และผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัย คณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ได้กำหนดประเภท ทุนวิจัยที่เสนอขอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ไว้ดังนี้

/-ทุนวิจัย...

-ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (นักวิจัยรุ่นใหม่ คือ นักวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ของเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยร่วม และมีประสบการณ์ทางด้านวิจัยน้อย)
-ทุนนักวิจัยทั่วไป

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
๒.๑ เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
๒.๒ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ และ/หรือโครงการวิจัยอื่น ๆ โดยสถาบันต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาและรับรอง
ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการวิจัย ทั้งในฐานะที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวิจัย

๓. ลักษณะของโครงการที่ให้ความสนับสนุน
๓.๑ มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยว (Research Program) โดยจะต้องมีสถาบันภายในเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างร่วมตั้งแต่ ๒ สถาบันขึ้นไป
๓.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องระบุการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะต่างๆ เช่น เป็นนักวิจัยร่วม หลักฐานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับชุมชน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.๓ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
๓.๔ มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปี
๓.๕ มีความร่วมมือระหว่างกันเชิงงบประมาณ (Matching Fund) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เทศบาล กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ชุมชนสหกรณ์ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ทั้งนี้อาจยกเว้นสำหรับโครงการที่เสนอโดยวิทยาลัยชุมชน
๓.๖ เน้นบริบทของการวิจัยร่วมกันระหว่างเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างกับเครือข่ายการวิจัยอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

๔. วิธีการเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับทุน
๔.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้เสนอโครงการโดยเสนอผ่านความเห็นชอบและการประเมินขั้นต้นจากหน่วยงานต้นสังกัด
๔.๒ โครงการวิจัยจะต้องลงลายมือชื่อจริง หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัยทุกคน

๕. การจัดทำรายละเอียดโครงการและกำหนดเวลาเสนอโครงการวิจัย
จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยฯ ตามแบบฟอร์เสนอโครงการวิจัย โดยสามารถ download ได้จาก website : http://rdi.rmutsv.ac.th จำนวน ๒๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น จัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้โครงการที่ได้รับหลังกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

/๖. งบประมาณ..

๖. งบประมาณโครงการ
สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ไม่รวมความร่วมมือระหว่างกันเชิงงบประมาณ (Matching Fund) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข ๑

๗. การพิจารณาโครงการวิจัย
พิจารณาจากความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นปัญหาโจทย์วิจัย ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย แผนการดำเนินการวิจัย ซึ่งจะทำให้โครงการวิจัยบรรลุเป้าหมาย และความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอขอ เป็นต้น

๘. การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
การรายงานผลการดำเนินการ การประเมินผลการดำเนินการ และการเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฐานรากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข ๒

๙. การเผยแพร่ผลการวิจัย
ทั้งในลักษณะเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นๆ ให้ระบุข้อความว่า“ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจำปีงบประมาณ………” ในกิตติกรรมประกาศหรือที่อื่นใดตามความเหมาะสม

๑๐. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา และระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด