ภาพกิจกรรม

ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับกิจกรรมเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล) เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรโดยวันที่ 1 กันยายน ได้รับเกียรติจาก นายหลงเฝียะ บางสัก และนายชุลี ช่วยเพชร ประธานและกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบ้านน้ำราบ แก่น้องๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพระราชดำริ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวต้อนรับผู้ที่มาอบรม และได้รับเกียรติจากผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมในช่วงเช้าของวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นการอบรมเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. จากพืชชนิดหลักในพื้นที่ (ตาลโหนด)และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโหนดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมสาธิตการแปรรูปการคัดเลือก ขยายพันธุ์ โดย คณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตพืชในป่าชายหาด (ชาใบทู้ ชาใบโครงเครง)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์สาขาวิชาภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการ อพ.สธ. จากพืชชนิดหลักในพื้นที่ (ทุเรียนเทศ) และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทุเรียนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยให้สมาชิกที่มาอบรมร่วมทำแยมและซอสทุเรียนเทศ ในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรพร้อมกับของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่เข้าอบรมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ อุทยานกล้วยพื้นเมือง เกษตรธรรมชาติ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2561 ในวัน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

นิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย 2561

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

              ภาพบรรยากาศนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี โดยในนิทรรศการมีการจัดโชว์ผลงานที่ได้จากโครงการ อพ.สธ. โดยมีนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปสนใจเป็นอย่างมาก

ค่ายเยาวชนฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูน...

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ภาพบรรยากาศค่ายกิจกรรมเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ค่ายเยาวชนฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูนในจังหวัดตรัง” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิด ในค่ายกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัยากรและมีกิจกรรมในการปลูกฝังเพื่อให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง

โครงการ การทำ DNA Fingerprint

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

โครงการ การทำ DNA Fingerprint ของพันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง