อบรมเชิงปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพระราชดำริ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวต้อนรับผู้ที่มาอบรม และได้รับเกียรติจากผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมในช่วงเช้าของวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นการอบรมเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. จากพืชชนิดหลักในพื้นที่ (ตาลโหนด)และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโหนดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมสาธิตการแปรรูปการคัดเลือก ขยายพันธุ์ โดย คณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตพืชในป่าชายหาด (ชาใบทู้ ชาใบโครงเครง)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์สาขาวิชาภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการ อพ.สธ. จากพืชชนิดหลักในพื้นที่ (ทุเรียนเทศ) และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทุเรียนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยให้สมาชิกที่มาอบรมร่วมทำแยมและซอสทุเรียนเทศ ในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรพร้อมกับของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่เข้าอบรมในครั้งนี้