ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับเครือข่าย อพ.สธ.

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานนายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับเครือข่าย อพ.สธ.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 270 ท่าน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ