ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ อุทยานกล้วยพื้นเมือง เกษตรธรรมชาติ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2561 ในวัน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา