บุคลากรดำเนินงาน

 
   

ดร.วิกิจ ผินรับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
โทร. : 0-7520-4070 , 081-8934374 โทรสาร 0-7520-4071
E-mail: wikit_ph@hotmail.com

 

 

 

 

 

 
   

นายเอกพจน์ แก่นเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โทร. : 0-7520-4070 , 092-2600439 โทรสาร 0-7520-4071
Email: Ruts.trang@gmail.com

 

 

 

 

 

 
   

นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โทร. 0-7520-4070 , 092-2600439 โทรสาร 0-7520-4071
Email: Ruts.trang@gmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ