นิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย 2561

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

              ภาพบรรยากาศนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี โดยในนิทรรศการมีการจัดโชว์ผลงานที่ได้จากโครงการ อพ.สธ. โดยมีนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปสนใจเป็นอย่างมาก