ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับกิจกรรมเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล) เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรโดยวันที่ 1 กันยายน ได้รับเกียรติจาก นายหลงเฝียะ บางสัก และนายชุลี ช่วยเพชร ประธานและกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบ้านน้ำราบ แก่น้องๆ