ขยายเวลาการส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560