โครงการอนุรักษ์ปี 2559

1.โครงการการรวบรวมพันธุ์ปาล์มประดับเพื่อการอนุรักษ์

2.โครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณ

3.โครงการโครงการสวนสมุนไพรด้านสุขภาพสัตว์

4.โครงการปลูก/รักษา/อนุรักษ์พืชในสวนสมุนไพร

5.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากพืชผักสมุนไพรเพื่อการจาหน่าย

6.โครงการศึกษาชีววิทยาของผักน้าและการอนุรักษ์พันธุกรรม

7.โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกจากผักพื้นบ้านสมุนไพร

8.โครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ใน มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

9.โครงการอนุรักษ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้

10.โครงการการยืดอายุของผลตาลโตนดโดยใช้สารธรรมชาติ

11.โครงการสื่อความหมายการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในเขตเทศบาลสงขลาภายใต้แนวคิด Green city

12.โครงการจัดการฐานการเรียนรู้จากธนาคารอาหารชุมชน 7 ไร่ 7 เรื่อง 7 ร้อย ณ บ้านควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

13.โครงการการพัฒนาเครื่องผ่าจาวตาล

14.โครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องเส้นใยตาลโตนด

15.โครงการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนราแดง โหนด นา ไผ่ คน

16.โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโตนดเพื่อวิสาหกิจชุมชน (ต่อเนื่อง)

17.โครงการ การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตเส้นขนมจีนแบบต่อเนื่องจากข้าวพื้นบ้านตำบลควนรู อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

18.โครงการการทา DNA Fingerprint ของพันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

19.โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนายุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน

20.โครงการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย

21.โครงการจัดทาหนังสือเผยแพร่ผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ห้า (2554 – 2559)