ดอกม่วงเทพรัตน์

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเก็บรวบรวมข้อมูลพืชและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูงานด้านนี้ในต่างประเทศเนื่อง ๆ และทรงนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาพระราชทานแก่นักวิชาการไทยเสมอ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2551 ได้พระราชทานเนื้อเยื่อพืช “ม่วงเทพรัตน์” หรือ Persian Violet ให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) เก็บรักษาและขยายพันธุ์ตามศักยภาพ จนบัดนี้ ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะดอกที่มีสีม่วงงดงาม จึงมีผู้นิยมนำไปขยายพันธุ์ปลูกไว้ชื่นชม ช่วงนี้ใกล้จะถึงวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจของพืชชนิดนี้ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงไม้ประดับ แต่ยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรด้วย