You are here

Home
  • ข้อกำหนด

       1. ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุม

       2. ผู้นำเสนอผลงานส่งบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบของการประชุมและต้องส่งบทความเข้าระบบ online ของวารสารที่ผู้นำเสนอผลงานประสงค์จะตีพิมพ์เผยแพร่ โดยรูปแบบของการเขียนบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด

       3. กรณีบทความไม่ถูกคัดเลือกโดยวารสาร(ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)บทความดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาการตีพิมพ์บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)โดยผู้นำเสนอผลงานต้องรับผิดชอบปรับแบบฟอร์มบทความให้อยู่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)และแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ(ถ้ามี)ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

       4. กรณีบทความได้รับการคัดเลือกโดยวารสาร(ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)บทความดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสาร(พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร)โดยวารสารจะแจ้งผลการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted) หรือ การปฏิเสธ(Rejected)ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

       5. กรณีบทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์โดยวารสาร(Rejected)(ประกาศผลในที่ 20 มิถุนายน 2561)ผู้นำเสนอผลงานต้องรับผิดชอบปรับแบบฟอร์มบทความให้อยู่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)และแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ(ถ้ามี)ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

       6. กรณีบทความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

       7. กรณีบทความได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted)ลงวารสาร หากพบว่าเจ้าของบทความไม่ลงทะเบียนและไม่มานำเสนอผลงาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการตีพิมพ์บทความนั้นในวารสารทันที