You are here

Home » การส่งบทความ
  • การจัดหน้ากระดาษ ให้ใช้ Abstract Template(Download) หรือจัดหน้ากระดาษให้ได้ในกระดาษ A4 โดยตั้งหน้ากระดาษ ขอบบน 2.5 cm. ขอบล่าง 2.5 cm. ขอบซ้าย 3 cm. ขอบขวา 2 cm. ใช้ตัวอักษร Angsana New
  • ชื่อเรื่อง  ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นคำให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  โดยใช้ตัวอักษรขนาด 22 ตัวหนา
  • ชื่อผู้เขียน  ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ให้กำกับหมายเลขยกกำลังไว้ต่อท้ายด้วย สำหรับชื่อของหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนเชิงอรรถ โดยพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรงกับตัวเลขยกกำลังที่กำกับไว้ในหน้าเดียวกัน  พร้อมทั้งระบุผู้นิพนธ์ประสานงาน (corresponding author) โดยทำเครื่องหมาย * ไว้หลังตัวเลข ระบุ E-mail โดยใช้ตัวอักษรขนาด 12
  • บทคัดย่อและ Abstract  มีเนื้อหาต้องครอบคลุมถึงบทนำ วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและวิจารณ์ผลตาม ลำดับ ความยาวไม่เกิน 300 คำ พิมพ์หัวข้อเป็นตัวหนาขนาด 18  สำหรับเนื้อความใช้ตัวอักษรขนาด ขนาด 15
  • คำสำคัญ (Keywords)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ  ประมาณ 3-5 คำ  โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อและ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15