You are here

Home
  •     ข้อกำหนด

      1. ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

      2. ผู้นำเสนอผลงานต้องส่งบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบของการประชุมวิชาการ

      3. บทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นไปตามรูปแบบการตีพิมพ์ที่กำหนดโดยการประชุมวิชาการ (ลิงค์)

      4. กรณีบทความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดงานประชุม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความสำหรับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

      5. กรณีบทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  หากเจ้าของบทความไม่ลงทะเบียนและไม่มานำเสนอผลงาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการตีพิมพ์บทความนั้นในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ทันที

  • กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

Full paper proceeding template (Download)