You are here

Home » Download แบบฟอร์ม/เอกสาร
  • บทความ ต้องจัดหน้ากระดาษให้ได้ในกระดาษ A4 โดยตั้งหน้ากระดาษ ขอบบน 2.5 cm. ขอบล่าง 2.5 cm. ขอบซ้าย 3 cm. ขอบขวา 2 cm. บทความใช้ตัวอักษร Angsana New โดยมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 

รายละเอียดการจัดเตรียมบทความ

  • ชื่อเรื่อง  ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นคำให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 22 ตัวหนา
  • ชื่อผู้เขียน  ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ บทความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ให้กำกับหมายเลขยกกำลังไว้ต่อท้ายด้วย สำหรับชื่อของหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนเชิงอรรถ โดยพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรงกับตัวเลขยกกำลังที่กำกับไว้ในหน้าเดียวกัน  พร้อมทั้งระบุผู้นิพนธ์ประสานงาน (corresponding author) โดยทำเครื่องหมาย * ไว้หลังตัวเลข ระบุ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ประสานงาน โดยใช้ตัวอักษรขนาด 12
  • บทคัดย่อและ Abstract  เนื้อหาต้องครอบคลุมถึงบทนำ วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและวิจารณ์ผลตาม ลำดับ ความยาวไม่เกิน 300 คำ พิมพ์หัวข้อเป็นตัวหนาขนาด 18 สำหรับเนื้อความใช้ตัวอักษรขนาด ขนาด 15
  • คำสำคัญ (Keywords)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ  ประมาณ 3-5 คำ  โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อและ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15
  • เนื้อหา  ประกอบด้วย บทนำ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการทดลองและวิจารณ์ผล สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง  เนื้อความ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 การพิมพ์หัวข้อใหญ่ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ส่วนหัวข้อย่อย  ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา
  • ภาพและตาราง  การนำเสนอรูปภาพและตาราง ให้พิมพ์เป็นตัวหนา เช่น ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1 โดยมีคำอธิบาย ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 15 ขนาดของรูปและตารางตามความเหมาะสมของแต่ละบทความ โดยให้อยู่ในรูปแบบบทความพร้อมตีพิมพ์ และส่งไฟล์รูปเฉพาะด้วย
  • การอ้างอิง  เอกสารที่นำมาอ้างอิงในเนื้อความจะต้องตรงกับเอกสารที่ปรากฏในส่วนรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง  ระบบการอ้างอิงให้ใช้ระบบนาม-ปี  การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัว เอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุล

Full paper template for proceeding : สำหรับ Session 1- 6(click download)