You are here

Home » การส่งบทความ

ข้อกำหนดและกำหนดการสำหรับบทความที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

  • ข้อกำหนด

       1. ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุม

       2. ผู้นำเสนอผลงานส่งบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบของการประชุมและต้องส่งบทความเข้าระบบ online ของวารสารที่ผู้นำเสนอผลงานประสงค์จะตีพิมพ์เผยแพร่ โดยรูปแบบของการเขียนบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด

       3. กรณีบทความไม่ถูกคัดเลือกโดยวารสาร(ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)บทความดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาการตีพิมพ์บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)โดยผู้นำเสนอผลงานต้องรับผิดชอบปรับแบบฟอร์มบทความให้อยู่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)และแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ(ถ้ามี)ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

       4. กรณีบทความได้รับการคัดเลือกโดยวารสาร(ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)บทความดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสาร(พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร)โดยวารสารจะแจ้งผลการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted) หรือ การปฏิเสธ(Rejected)ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

       5. กรณีบทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์โดยวารสาร(Rejected)(ประกาศผลในที่ 20 มิถุนายน 2561)ผู้นำเสนอผลงานต้องรับผิดชอบปรับแบบฟอร์มบทความให้อยู่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)และแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ(ถ้ามี)ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

       6. กรณีบทความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

       7. กรณีบทความได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted)ลงวารสาร หากพบว่าเจ้าของบทความไม่ลงทะเบียนและไม่มานำเสนอผลงาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการตีพิมพ์บทความนั้นในวารสารทันที

 


  • รายชื่อวารสารที่เข้าร่วมพิจารณาบทความเพื่อการตีพิมพ์

No

ชื่่อวารสาร

Link วารสาร ระดับ จำนวนผลงานที่รับ
1. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/  TCI ฐาน 1  10 บทความ
2. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login TCI ฐาน 1  2 บทความ
3. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) http://journal.rmutsb.ac.th/1/ - 2 บทความ
4. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://journal.rmutto.ac.th/ TCI ฐาน 1 10 บทความ
5. วารสารสังคมศาสตร์ *มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://journal.rmutto.ac.th/ TCI ฐาน 2 10 บทความ
6. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk TCI ฐาน 2 ไม่จำกัด
7. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index   TCI ฐาน 1 8 บทความ
8. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  http://journal.rmutp.ac.th - 8 บทความ
9. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://ird.rmuti.ac.th/2015 TCI ฐาน 1 10 บทความ
10. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://ird.rmuti.ac.th/2015 TCI ฐาน 2 10 บทความ
11. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/ TCI ฐาน 3 10 บทความ
12. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย      

 

รายละเอียดของวารสารที่เข้าร่วมรับบทความในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1. ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : RMUTSB  ACADEMIC JOURNAL

ISSN :  2286-9638

ฐานข้อมูล : TCI กลุ่ม 1

สาขาที่รับ 1. วิทยาศาสตร์กายภาพ,2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, 3. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

จำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : 2 บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ (ฉบับ/ปี พ.ศ.)    

1. ฉบับที่ 1/ปี 2562 = 1 บทความ

2. ฉบับที่ 2/ปี 2562 = 1 บทความ

เวปไซต์ของวารสาร (URL)https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.อามีนะห์ ไชยธารี

โทรศัพท์ 035-709097 โทรสาร 035-709097 โทรศัพท์ (มือถือ) 085-1105759

E – mail: ameenac3@gmail.com

2. ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : RMUTSB  ACADEMIC JOURNAL (HUMANNITIES AND SOCIAL SCIENCES)

ISSN : 2465-5082

ฐานข้อมูล กลุ่ม -

สาขาที่รับ : 1. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์,2. สาขาการศึกษา,3. สาขาสังคมวิทยารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : 2 บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ (ฉบับ/ปี พ.ศ.)    

1. ฉบับที่ 2/ปี 2561= 1 บทความ

2. ฉบับที่ /ปี 2562 = 1 บทความ

เวปไซต์ของวารสาร (URL)http://journal.rmutsb.ac.th/1/

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.อามีนะห์ ไชยธารี

โทรศัพท์ 035-709097 โทรสาร 035-709097 โทรศัพท์ (มือถือ) 085-1105759

E – mail: ameenac3@gmail.com


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal

ISSN : 1906-1889

ฐานข้อมูล : TCI กลุ่ม 1

สาขาที่รับ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกี่ยวทางวิทยาศาสตร์

จำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : 10 – 15  เรื่อง/บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ : (ฉบับ/ปี พ.ศ.) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562

เวปไซต์ของวารสาร (URL) http://journal.rmutto.ac.th/

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.วีรยา เจ่มสวัสดิ์

โทรศัพท์ 035-358142 โทรสาร 035-358142โทรศัพท์ (มือถือ) 086-3326488

E – mail: journal2rmutto@gmail.com

2. ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสารสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ)Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Sciencc Journal

ISSN : 2286-6922

ฐานข้อมูล : TCI กลุ่ม 2

สาขาที่รับ : มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : 10 – 15 เรื่อง/บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ : (ฉบับ/ปี พ.ศ.) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562

เวปไซต์ของวารสาร (URL)http://journal.rmutto.ac.th/

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.วีรยา เจ่มสวัสดิ์

โทรศัพท์ 035-358142 โทรสาร 035-358142 โทรศัพท์ (มือถือ) 086-3326488

E – mail: journal2rmutto@gmail.com


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1. ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal

ISSN : 1906-0874

ฐานข้อมูล :TCI กลุ่ม 1

สาขาที่รับ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : ไม่จำกัด

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ : (ฉบับ/ปี พ.ศ.) 1-2 ปีที่ 13 พ.ศ.2562

เวปไซต์ของวารสาร (URL) http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk

ชื่อผู้ประสานงาน : นางนาฎนภา จระเข้

โทรศัพท์02-2879600 ต่อ 1177โทรสาร02-2879684 โทรศัพท์ (มือถือ) 083-0123203

E – mail: nadnapa.jo@hotmail.com


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : RMUTP RESEARCH JOURNAL

ISSN :1906-0432

ฐานข้อมูล: TCI กลุ่ม 1

สาขาที่รับ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : 8 บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ : (ฉบับ/ปี พ.ศ.) ๒ ฉบับ ต่อปี        

ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

เว็บไซต์ของวารสาร (URL) https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index  

http://journal.rmutp.ac.th

ชื่อผู้ประสานงานวารสาร : นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร

โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๕๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๔๕ โทรสาร - โทรศัพท์ (มือถือ) -

E-mail :j_rmutp@rmutp.ac.th

2. ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : RMUTP RESEARCH JOURNAL

ISSN : 2465-5376

ฐานข้อมูล : ยังไม่เข้าฐาน 

สาขาที่รับ : บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์  จิตวิทยา  ภาษาและวรรณคดีนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ

จำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : 6 บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ : (ฉบับ/ปี พ.ศ.) ๒ ฉบับ ต่อปี        

ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

เว็บไซต์ของวารสาร (URL)http://journal.rmutp.ac.th

ชื่อผู้ประสานงานวารสาร นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร

โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๕๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๔๕ โทรสาร - โทรศัพท์ (มือถือ) -

E-mail :j_socialscience@rmutp.ac.th


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : RMUTI JOURNAL Science and Technology

ISSN : 1906-215x

ฐานข้อมูล : TCI กลุ่มที่ 1

สาขาที่รับ :   วิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ : 10  เรื่อง/บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ : (ฉบับ/ปี พ.ศ.) ฉบับที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เว็บไซต์ของวารสาร (URL)http://ird.rmuti.ac.th/2015

ชื่อผู้ประสานงานวารสาร   นางสาวอรุณรักษ์  ดีราชรัมย์  (กานต์)

โทรศัพท์ (มือถือ)  ๐๖๑-๖๙๕๘๖๙๑ (ส่วนตัว)

E-mail:  rmuti.journal@gmail.com

2.ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) :  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences

ISSN : 2408-122X

ฐานข้อมูล :  TCI กลุ่มที่ 2

สาขาที่รับ  เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา และสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ :  10  เรื่อง/บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ (ฉบับ/ปี พ.ศ.) ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เว็บไซต์ของวารสาร (URL)http://ird.rmuti.ac.th/2015

ชื่อผู้ประสานงานวารสาร   นางสาวอรุณรักษ์  ดีราชรัมย์  (กานต์)

โทรศัพท์ (มือถือ)  ๐๖๑-๖๙๕๘๖๙๑ (ส่วนตัว)

E-mail:  rmuti.journal@gmail.com


  • มหาวิทยาละยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) :  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) : Research Journal of Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ISSN : 1686-8420

ฐานข้อมูล :  TCI กลุ่มที่ 3

สาขาที่รับ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนบทความที่รับตีพิมพ์ :  10  เรื่อง/บทความ

กำหนดการตีพิมพ์ของบทความที่รับจากการประชุมครั้งนี้ (ฉบับ/ปี พ.ศ.) : ฉบับที่ 17/2018

เว็บไซต์ของวารสาร :(URL)https://tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/

ชื่อผู้ประสานงานวารสาร   นางสาวปุณญานันท์ 

โทรศัพท์ (มือถือ)  : 087-2512080

E-mail:  Journal_rmutt@hotmail.com