You are here

Home » การส่งบทความ
  • ข้อกำหนดและกำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

            ข้อกำหนด

           1.ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

           2.ผู้นำเสนอผลงานต้องส่งบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบของการประชุมวิชาการ

           3.บทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นไปตามรูปแบบการตีพิมพ์ที่กำหนดโดยการประชุมวิชาการ

           4.กรณีบทความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดงานประชุม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความสำหรับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)

           5.กรณีบทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)หากเจ้าของบทความไม่ลงทะเบียนและไม่มานำเสนอผลงาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการตีพิมพ์บทความนั้นในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ทันที