แผนผังการติดตั้ง Download

 

 กำหนดการ Download

 

  • ข้อกำหนด

       1. ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุม

       2. ผู้นำเสนอผลงานส่งบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบของการประชุมและต้องส่งบทความเข้าระบบ online ของวารสารที่ผู้นำเสนอผลงานประสงค์จะตีพิมพ์เผยแพร่ โดยรูปแบบของการเขียนบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด

       3. กรณีบทความไม่ถูกคัดเลือกโดยวารสาร(ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)บทความดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาการตีพิมพ์บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)โดยผู้นำเสนอผลงานต้องรับผิดชอบปรับแบบฟอร์มบทความให้อยู่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)และแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ(ถ้ามี)ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

       4. กรณีบทความได้รับการคัดเลือกโดยวารสาร(ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)บทความดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสาร(พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร)โดยวารสารจะแจ้งผลการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted) หรือ การปฏิเสธ(Rejected)ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

       5. กรณีบทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์โดยวารสาร(Rejected)(ประกาศผลในที่ 20 มิถุนายน 2561)ผู้นำเสนอผลงานต้องรับผิดชอบปรับแบบฟอร์มบทความให้อยู่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings)และแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ(ถ้ามี)ส่งกลับมายังผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

       6. กรณีบทความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

       7. กรณีบทความได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted)ลงวารสาร หากพบว่าเจ้าของบทความไม่ลงทะเบียนและไม่มานำเสนอผลงาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการตีพิมพ์บทความนั้นในวารสารทันที

  •     ข้อกำหนด

      1. ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

      2. ผู้นำเสนอผลงานต้องส่งบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบของการประชุมวิชาการ

      3. บทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นไปตามรูปแบบการตีพิมพ์ที่กำหนดโดยการประชุมวิชาการ (ลิงค์)

      4. กรณีบทความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดงานประชุม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความสำหรับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

      5. กรณีบทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  หากเจ้าของบทความไม่ลงทะเบียนและไม่มานำเสนอผลงาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการตีพิมพ์บทความนั้นในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ทันที

  • กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

Full paper proceeding template (Download)

1. จัดเตรียมโปสเตอร์ในแนวตั้ง ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร

2. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดพอเพียงที่จะอ่านได้ในระยะ 1 เมตร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย

  • บทคัดย่อ
  • บทนำ
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ผลการวิจัย
  • อภิปรายผล
  • บรรณานุกรม
  • กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

3. การติดโปสเตอร์ สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคาม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

4. กำหนดการ และช่วงเวลา ที่ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint

2.ระยะเวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

3.ผู้นำเสนอจะต้องนำไฟล์นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องย่อยเพื่อตรวจสอบและนำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นนำเสนอในวันที่ท่านมีการนำเสนอ