ระบบสารสนเทศงานวิจัย
ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS RMUTSV V.1)
 
 

 ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย

                    RESEARCH INFORMATION SRIVIJAYA SYSTEM (RISS RMUTSV V.1)  

           


เข้าใช้ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ชื่อเข้าใช้:
รหัสผ่าน:
 
           
     ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย(ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-ปัจจุบัน)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการวิจัยทั้งหมด 2,982 โครงการ  
 

กราฟแสดงข้อมูลโครงการวิจัยที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมด


(ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-ปัจจุบัน)
 
   
จำนวนโครงการวิจัยที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมด(ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-ปัจจุบัน) 2,982 โครงการ
งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ งบภายนอก วิจัยในชั้นแรียน วิจัยสถาบัน
2010 1154 1389 174 103 64
 

กราฟแสดงสถานะโครงการวิจัย
แล้วเสร็จ ค้างส่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเลิกโครงการ
2010 758 16 362 18

 
           
 
 
    
โครงการวิจัยงบประมาณ แผ่นดิน มีจำนวน  1154   โครงการ: 
ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
ข้อมูลประเภทโครงการวิจัย
ข้อมูลด้านสัญญา
ข้อมูลสถานะโครงการ
ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/นำไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
พื้นฐาน ประยุกต์ ทดลอง
อยู่ระหว่าง
ทำสัญญา 
ทำสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการวิจัย 
ค้างส่ง 
ขอ
ขยายเวลา
โครงการ
ต่อเนื่อง
ยกเลิก
โครงการ
จำนวนโครงการที่
ตีพิมพ์ 
จำนวนโครงการที่
ประชุมวิชาการ
จำนวนโครงการที่
นำไปใช้ประโยชน์
จำนวนโครงการที่
จดอนุสิทธิบัตร(Patty Patent)
จำนวนโครงการที่
จดสิทธิบัตร(Patent)
2549  
38
15,834,600  
1
0
0
0
38 
37  
1  
0
0   
4  
4  
3  
0  
0  
2550  
52
23,088,000  
0
0
0
3
49 
45  
0  
0
2   
5  
0  
7  
0  
0  
2551  
86
23,777,700  
0
0
0
1
85 
75  
0  
0
2   
3  
4  
11  
0  
0  
2552  
107
29,316,600  
0
1
0
9
98 
90  
15 
1  
0
1   
9  
15  
15  
0  
0  
2553  
64
18,862,100  
0
0
0
2
62 
61  
1  
0
0   
8  
21  
17  
0  
0  
2554  
69
19,425,285  
0
0
0
2
67 
66  
0  
0
1   
5  
27  
35  
0  
0  
2555  
84
27,666,067  
0
0
0
0
84 
62  
12 
1  
0
10 
9   
5  
15  
11  
0  
0  
2556  
87
30,534,100  
1
0
0
0
87 
82  
0  
0
1   
10  
26  
12  
0  
0  
2557  
111
31,180,300  
0
1
0
1
110 
97  
5  
0
2   
13  
17  
8  
0  
0  
2558  
88
32,646,700  
0
0
0
0
88 
65  
18 
5  
4
0   
6  
11  
1  
0  
0  
2559  
118
40,675,900  
0
10
1
0
118 
73  
43 
2  
4
0   
4  
23  
0  
0  
0  
2560  
143
52,940,400  
36
83
13
2
141 
5  
138 
0  
30
0   
1  
1  
0  
2  
0  
2561  
98
43,212,400  
23
49
8
25
73 
0  
98 
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน มกรามก พ.ศ. 2561      โครงการวิจัยงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน  1389  โครงการ:  หมายเหตุ:(ไม่รวมงบวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน)

ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
ข้อมูลประเภทโครงการวิจัย
ข้อมูลด้านสัญญา
ข้อมูลสถานะโครงการ
ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/นำไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
พื้นฐาน ประยุกต์ ทดลอง
อยู่ระหว่าง
ทำสัญญา 
ทำสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการวิจัย 
ค้างส่ง 
ขอ
ขยายเวลา
โครงการ
ต่อเนื่อง
ยกเลิก
โครงการ
จำนวนโครงการที่
ตีพิมพ์ 
จำนวนโครงการที่
ประชุมวิชาการ
จำนวนโครงการที่
นำไปใช้ประโยชน์
จำนวนโครงการที่
จดอนุสิทธิบัตร(Patty Patent)
จำนวนโครงการที่
จดสิทธิบัตร(Patent)
2549  
50
933,210  
0
0
0
9
41 
0  
0  
0
2   
1  
4  
1  
0  
0  
2550  
68
1,461,750  
0
1
0
7
61 
0  
0  
0
2   
0  
3  
1  
0  
0  
2551  
57
1,230,700  
0
0
0
4
53 
0  
0  
0
0   
1  
3  
1  
0  
0  
2552  
62
1,457,700  
0
0
0
12
50 
0  
0  
0
1   
2  
5  
1  
0  
0  
2553  
73
1,625,530  
0
0
0
6
67 
0  
2  
0
4   
1  
15  
7  
0  
0  
2554  
108
2,065,241  
0
0
0
2
106 
0  
4  
0
4   
6  
24  
14  
0  
0  
2555  
97
2,216,550  
0
0
0
3
94 
0  
4  
0
3   
1  
11  
13  
0  
0  
2556  
108
2,980,700  
0
0
0
1
107 
0  
1  
7
1   
10  
16  
34  
0  
0  
2557  
123
3,524,400  
0
0
0
0
123 
0  
11  
8
2   
2  
10  
29  
0  
0  
2558  
142
4,018,300  
0
1
0
0
142 
0  
9  
14
0   
4  
12  
5  
0  
0  
2559  
154
4,014,730  
1
7
0
1
153 
0  
2  
12
0   
4  
16  
0  
0  
0  
2560  
155
5,378,000  
36
73
25
1
154 
0  
0  
13
0   
0  
1  
0  
0  
0  
2561  
169
6,444,100  
77
45
4
27
142 
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
     โครงการวิจัยงบประมาณ ภายนอก จำนวน  174  โครงการ: 

ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
ข้อมูลประเภทโครงการวิจัย
ข้อมูลด้านสัญญา
ข้อมูลสถานะโครงการ
ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/นำไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
พื้นฐาน ประยุกต์ ทดลอง
อยู่ระหว่าง
ทำสัญญา 
ทำสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการวิจัย 
ค้างส่ง 
ขอ
ขยายเวลา
โครงการ
ต่อเนื่อง
ยกเลิก
โครงการ
จำนวนโครงการที่
ตีพิมพ์ 
จำนวนโครงการที่
ประชุมวิชาการ
จำนวนโครงการที่
นำไปใช้ประโยชน์
จำนวนโครงการที่
จดอนุสิทธิบัตร(Patty Patent)
จำนวนโครงการที่
จดสิทธิบัตร(Patent)
2549  
5
2,829,558  
0
0
0
2
0  
1  
0
0   
0  
1  
0  
0  
0  
2550  
11
2,673,590  
0
0
0
5
0  
0  
0
0   
0  
0  
1  
0  
0  
2551  
23
6,510,830  
0
0
0
4
19 
0  
0  
0
0   
2  
3  
1  
0  
0  
2552  
10
1,599,000  
0
1
0
3
0  
0  
0
0   
3  
3  
1  
0  
0  
2553  
6
1,164,200  
0
0
0
2
0  
0  
0
0   
1  
3  
0  
0  
0  
2554  
30
9,412,502  
0
1
0
4
26 
0  
0  
0
2   
4  
11  
6  
0  
0  
2555  
20
3,817,064  
0
0
0
1
19 
0  
0  
0
0   
1  
2  
5  
0  
0  
2556  
12
5,513,715  
0
0
0
4
0  
0  
0
0   
0  
3  
0  
0  
0  
2557  
21
11,846,000  
0
0
0
7
14 
0  
0  
0
0   
0  
2  
0  
0  
0  
2558  
13
9,047,415  
1
0
0
5
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2559  
13
4,888,154  
2
0
0
5
0  
0  
2
0   
0  
1  
0  
0  
0  
2560  
9
8,158,280  
2
5
1
6
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2561  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
     โครงการวิจัยงบประมาณ วิจัยในชั้นเรียน จำนวน  103  โครงการ: 

ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
ข้อมูลประเภทโครงการวิจัย
ข้อมูลด้านสัญญา
ข้อมูลสถานะโครงการ
ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/นำไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
พื้นฐาน ประยุกต์ ทดลอง
อยู่ระหว่าง
ทำสัญญา 
ทำสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการวิจัย 
ค้างส่ง 
ขอ
ขยายเวลา
โครงการ
ต่อเนื่อง
ยกเลิก
โครงการ
จำนวนโครงการที่
ตีพิมพ์ 
จำนวนโครงการที่
ประชุมวิชาการ
จำนวนโครงการที่
นำไปใช้ประโยชน์
จำนวนโครงการที่
จดอนุสิทธิบัตร(Patty Patent)
จำนวนโครงการที่
จดสิทธิบัตร(Patent)
2549  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2550  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2551  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2552  
10
100,000  
0
0
0
0
10 
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2553  
9
81,000  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2554  
12
42,000  
0
0
0
0
12 
0  
1  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2555  
10
100,000  
0
0
0
0
10 
0  
4  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2556  
7
70,000  
0
0
0
0
0  
1  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2557  
13
108,000  
0
0
0
4
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2558  
16
67,500  
0
0
0
10
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2559  
14
95,000  
1
0
1
0
14 
0  
0  
3
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2560  
10
168,000  
4
5
1
2
0  
0  
1
0   
0  
0  
0  
2  
0  
2561  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
     โครงการวิจัยงบประมาณ วิจัยสถาบัน จำนวน  64  โครงการ: 

ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
ข้อมูลประเภทโครงการวิจัย
ข้อมูลด้านสัญญา
ข้อมูลสถานะโครงการ
ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/นำไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
พื้นฐาน ประยุกต์ ทดลอง
อยู่ระหว่าง
ทำสัญญา 
ทำสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการวิจัย 
ค้างส่ง 
ขอ
ขยายเวลา
โครงการ
ต่อเนื่อง
ยกเลิก
โครงการ
จำนวนโครงการที่
ตีพิมพ์ 
จำนวนโครงการที่
ประชุมวิชาการ
จำนวนโครงการที่
นำไปใช้ประโยชน์
จำนวนโครงการที่
จดอนุสิทธิบัตร(Patty Patent)
จำนวนโครงการที่
จดสิทธิบัตร(Patent)
2549  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2550  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2551  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2552  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2553  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2554  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2555  
0
0  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2556  
1
8,000  
0
0
0
0
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2557  
7
252,400  
0
0
0
0
0  
0  
1
0   
0  
2  
0  
0  
0  
2558  
25
454,000  
0
0
0
1
24 
0  
0  
6
0   
0  
1  
0  
0  
0  
2559  
10
265,000  
2
0
0
0
10 
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0  
2560  
11
321,000  
9
1
0
0
11 
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
2  
0  
2561  
5
97,000  
1
0
0
5
0  
0  
0
0   
0  
0  
0  
0  
0