ประกาศ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 (Link)

เอกสาร download 

1.แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย แบบฟอร์ม ABC-RMUTSV-01 (PDF / WORD)

2.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบฟอร์ม ABC-RMUTSV-02 (PDF / WORD)