เอกสาร Download

  • ประกาศ/ระเบียบ

 

ประกาศ มทร. ศรีวิชัย เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560 (download)

ประกาศ มทร. ศรีวิชัย เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ  (download)

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2560 (download)

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย-เรื่อง กฏเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (download)


 

 
  • แบบฟอร์มต่างๆ

 
                -แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย(ABC-RMUTSV-01)(download)  

                -แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal) ABC-RMUTSV-02 (download)


 

 
  • รายงาน(Report)

 
-สรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (download)  
-สรุปเป้าหมายการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน (download)  
- สรุปผลประเมินการรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน (download)  
-สรุปผลประเมินการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน (download)  

-สรุปการประชุมเสวนาการใช้ประโยชน์งานวิจัย (download)

-รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (download)