September 13, 2021
แผนงานวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม →
August 18, 2021

ติดตามความก้าวหน้า 3 เดือน

งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

อ่านเพิ่มเติม →
August 2, 2021

โครงการวิจัย

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม →
July 29, 2021

โครงการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม →
...
Search
กิจกรรมที่กำลังมาถึง

กิจกรรมติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน
13-14 September,2021

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ