ประกาศ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

Aug
24

ประกาศ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.

Posted By admin_abc read more

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560

Jun
13

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560 ( link )

Posted By admin read more

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560

May
05

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย-เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 View

Posted By admin read more

งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่(ABC-RMUTSV)

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้จัดสรรทุนวิจัยมุ่งเป้า ในกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในลักษณะทุนสมทบ (Matching Fund) และให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานใน ๒ ด้านหลัก คือ

๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
๒. การสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองโจทย์การพัฒนาของพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงได้จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการดำเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่น (Matching Fund) พ.ศ.๒๕๕๙

ในการนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินจัดทำประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

Subscribe to งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ABC-RMUTSV)  RSS