ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด คลิก
http://www.research.sru.ac.th/training/

Like: 

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการให้ทุนสนุบสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 08.00-17.00 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย โดยลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตที่ http://rpc.nrct.go.th/seminar ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556

Like: 

ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศึกยภาพนักวิจัย โครงการนักวิจัยหน้าใหม่

Like: 

Pages