ข่าวประชาสัมพันธ์

Like: 
ประกาศรายชื่อนักวิจัย/อาจารย์ ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
"การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ"
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

Like: 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยในการปรับปรุงต้นฉบับบทความวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยจากหน่วยงานท่านที่สนใจและที่จะต้องส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ให้แก่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

 

หลักสูตรที่1 : การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และ การเขียนเอกสาร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-TH

 

หลักสูตรที่2 :  การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานชาติ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒

สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-UK

 

ทั้งนี้ โครงการอบรมทั้ง 2 โครงการมีช่วงระยะเวลาในลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มคนละช่วงเวลาขอให้นักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งทางผู้จัดจะให้สิทธิ์สำหรับนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความฉบับเต็มก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ ทาง http://rdi.rmutsv.ac.th อีกครั้ง

Like: 

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ”

ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

Like: 

          ในการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนต้องอยู่ภายใต้แผน บูรณาการฯ  นั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัยฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศมากที่สุด สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย” ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซากุระ  แกรนด์ วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมระดมความคิดแผนบูรณาการฯ ตามไฟล์สรุปแผนบูรณาการฯ63 ดังแนบ

          ทั้งนี้ให้ผู้สนใจเข้าร่วม ส่งแบบตอบรับ(ดังแนบ)ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 นี้

Like: 

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection : HSP"

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่   https://www.thaimedresnet.org

Like: 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 12 กรฏาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ 
ในการนี้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ http://goo.gl/uhL9mF ภายในวันที่ 4 กรฏาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ

Like: 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 5 ค่าลงทะเบียนจำนวน 4,500 บาท ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @workshop_cphs

Like: 
 สำนักงานพัฒนาการวิจั ยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุ บันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Best Western Plus ถนนแจ้งวัฒนะ สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.arda.or.th เข้าไปที่ pdms.arda.or.th หรือส่งใบสมัครมาที่ training.arda@gmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
Like: 

Pages