ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่1” อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 Click

Like: 

ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series) ดังนี้

1. หลักการ “ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
2. หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)” ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญท่านหรือบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามแผ่นพับแนะนำหลักสูตร ซึ่งท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://nstdaacademy.com/lca

http://nstdaacademy.com/cfp

http://nstdaacademy.com/

Like: 

วิทยาลัยนอร์ทเทิdownloadร์น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยาผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง อ. 201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 055517488 ต่อ 808 หรือ research.northern@gmail.com

Like: 

ประกาศรายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่3

Like: 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 

ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 2/2563

วันที่ 16-19 มิถุนายน 2563

ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ข้อมูลที่พัก

​ที่พักที่ใกล้มหาวิทยาลัย(สถานที่จัดโครงการ)


 

Like: 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓" ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

หลักการและเหตุผล

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

         ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้นักวิจัยรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal assessment ระบบOngoing & monitoring และระบบ Research evaluation 

๒. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

- นักวิจัย ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

- นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  นักวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRMS และสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการติดตามโครงการ/กิจกรรมและผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง

๒.  นักวิจัยได้รับทราบและสามารถรายงานแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
 

หมายเหตุ :  เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม  

        ครั้งที่ ๑  วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่

        ครั้งที่ ๒  วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่      

        ครั้งที่ ๓  วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๔  วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๕  วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๖  วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๘  วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๙  วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 


สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ  เดื่อไธสง

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทร : ๐๒-๕๗๙-๑๓๗๐ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๖๑๙, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑

โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 63_OnWeb.pdf
จดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 63_OnWeb.pdf
Like: 
Like: 
ประกาศรายชื่อนักวิจัย/อาจารย์ ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
"การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ"
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

Like: 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยในการปรับปรุงต้นฉบับบทความวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยจากหน่วยงานท่านที่สนใจและที่จะต้องส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ให้แก่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

 

หลักสูตรที่1 : การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และ การเขียนเอกสาร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-TH

 

หลักสูตรที่2 :  การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานชาติ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒

สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-UK

 

ทั้งนี้ โครงการอบรมทั้ง 2 โครงการมีช่วงระยะเวลาในลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มคนละช่วงเวลาขอให้นักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งทางผู้จัดจะให้สิทธิ์สำหรับนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความฉบับเต็มก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ ทาง http://rdi.rmutsv.ac.th อีกครั้ง

Like: 

Pages