ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection : HSP"

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่   https://www.thaimedresnet.org

Like: 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 12 กรฏาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ 
ในการนี้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ http://goo.gl/uhL9mF ภายในวันที่ 4 กรฏาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ

Like: 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 5 ค่าลงทะเบียนจำนวน 4,500 บาท ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @workshop_cphs

Like: 
 สำนักงานพัฒนาการวิจั ยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุ บันกับทิศทางงานวิจัยในอนาคต
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Best Western Plus ถนนแจ้งวัฒนะ สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.arda.or.th เข้าไปที่ pdms.arda.or.th หรือส่งใบสมัครมาที่ training.arda@gmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
Like: 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐาน
การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
ณ โรงแรม 
Royal Lanta Resort & Spa จังหวัดกระบี่
ในระหว่างวันที่ 
20-21 เมษายน 2560
ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน แบบสำรอง/จองที่พัก
1 รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ Download
2 นางสาวจิราภรณ์  แก้วโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
3 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
4 นางสาวชลดา กาญจนกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
5 นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
6 ผศ.ปรีชญา  ชุมศรี คณะบริหารธุรกิจ Download
7 ผศ.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม คณะบริหารธุรกิจ Download
8 ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
9 นายวัฒนา  วัฒนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
10 นางอุไรวรรณ วัฒนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
11 ผศ.ลักษมี วิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
12 ผศ.สุภาษิต  ชูกลิ่น อุตสาหกรรมเกษตร Download
13 นางสุนันทา  ข้องสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
14 นางสาวชัชฎา  หนูสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
15 นางสาวกฤตยา หนูสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
16 ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อุตสาหกรรมเกษตร Download
17 นางสาวเอกญา แววภักดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Download
18 นายวราวุฒิ  ดวงศิริ คณะศิลปศาสตร์ Download
19 นางสาวสุภาพร เจริญสุข การโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
20 นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
21 นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศาสตร์ Download
22 นางระริน เครือวรพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
23 นางสาวนุชนาฎ  นิลออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
24 นายประเสริฐ  นนทกาญจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
25 นายทวิช  กล้าแท้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
26 นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
27 นางสาวกัญญาภัค  ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
28 นางธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ คณะศิลปศาสตร์ Download
29 นางสาวพัชรี พระสงฆ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
30 นางสาวหยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
31 นางสาวโสพิสพิไล ทองใส คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
32 นางสาวอรัญญา จินาชาญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
33 นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
34 นางโพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
35 นางสุณิษา คงทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
36 นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองมณี คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
37 นางสาวสินีนาฎ เข็มบุบผา คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
38 นางสาวอุมาพร ขิมมากทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
39 นายเอกพจน์ แช่มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
40 นางสาวสุภิญญา ชูใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
41 นางสาวนิจจารีย์ ศิริศรีโร คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
42 ผศ.สุไหลหมาน  หมาดโหยด คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
43 นางสาวกัตตินาฎ  สกุลสวัสดิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
44 นางสาวเตือนใจ  ปิยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
45 นางสาวอมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
46 นางสาวเจตนา  อินยะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
47 ผศ.มาลินี  ฉินนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
48 นายอัครเดช ศิวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
49 นางสาวสายใจ แก้วอ่อน อุตสาหกรรมเกษตร Download
50 นางนิรมล ขาวทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
51 ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์ Download

หมายเหตุ:

1. ค่าที่พักและค่าเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายตามสิทธิ์จากต้นสังกัด(สวพ สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดโครงการ)

2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียม

   2.1 บทความวิจัย/วิชาการของตนเอง จำนวน 1 ฉบับ

  2.2 computer notebook  

3. วันสุดท้ายของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องส่งบทความวิจัยที่ผ่านการปรับปรุง/แก้ไขจากคำแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๐  ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้นำผลงานที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่ให้มากขึ้นและจัดเตรียมผลงานเพื่อการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างๆ และนำไปสู่การยอมรับของผู้ตรวจสอบและผู้อ่านผลงานทางวิชาการ (รับจำนวนจำกัด ๕๐ท่าน เท่านั้น) โดยนักวิจัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

๑. แจ้งรายชื่อนักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด มายังสถาบันวิจัยฯ  ตามแบบฟอร์ม(RG-F01) ดังแนบ ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Manuscript) หรือฉบับร่าง (First Draft) ตามแบบฟอร์ม (MS-F01) สำหรับนักวิจัยที่ต้องการพัฒนา/ปรับปรุงบทความวิจัยไปสู่การตีพิมพ์ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ผ่านทาง email: kasinee.m@rmutsv.ac.th

๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.rmutsv.ac.th วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

        สามารถ Download ใบสมัครแบบ Online ได้ที่ http://rdi.rmutsv.ac.th/info2/rdi_training/

 

 
 

 

ปิด

 
 
 
 
 
 
Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ได้มีการจัดฝึกอบรมในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้บุคลากรที่สนใจขอให้ศึกษารายละเอียดของการอบรมและกรอกใบสมัคร ส่งกลับมาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้การพิจารณาใบสมัครของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก เอกสารแนบประกอบ

Like: 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
  "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House)


         คณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสถาบันคลังสมองมูลนิธิสถาบันวิยจัยเพื่อท้องถิ่น จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี และชุมชนคลองสิบสาม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนเรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

Like: 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการวิจัยเชิงสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสถาบัน 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 62 ถนนพญาไท (ตรงข้ามมาบุญครองเซ็นเตอร์)

รายละเอียด

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Detail_SPSS_17_golf_24-11-57.pdf

กำหนดการ

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Agenda_17_V2%20_26-12-57.pdf

ใบสมัคร

 http://www.cphs.chula.ac.th/files/SPSS%2017/Application_Form_17.doc

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการหลักสูตร"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถนำหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมและสร้างนักวิจัยในพื้นที่ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 (ระดับวิชาการ) และ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 (ระดับปกิบัติการ) ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

Like: 

Pages

Select Language