ข่าวประชาสัมพันธ์

TRF-Logo-tran

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง  การเปิดรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)      

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)      
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)      
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) 
 
    

การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

          การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.trf.or.th เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด

           เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์: 0 2278 8252 - 60 โทรสาร 0 2278 8248 

 

Like: 

สำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Outer Space Affairs - UNOOSA) แจ้งโครงการ Zero-Gravity Instrument โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการ Zero-Gravity Instrument เป็นโครงการภายใต้ Human Space Technology Initiative (HSTI) ในกรอบการดำเนินงานของ United Nations Programme on Space Applications ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอวกาศและการวิจัยด้านสภาวะไร้น้ำหนัก (microgravity) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะแจกเครื่องจำลองสภาวะไร้น้ำหนัก (clinostat) ให้แก่สถานศึกษา ศูนย์วิจัย และหน่วยงานต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โครงการวงรอบนี้มีระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป

2. โครงการฯ ขอเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญที่สนใจ ซึ่งรวมถึงหัวหน้าคณะวิจัย อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรืออาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่า มีแผนจะใช้เครื่องจำลองสภาวะไร้น้ำหนักในการเรียน การสอน อย่างไร รวมทั้ง รายละเอียดของโครงการสอน ซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยด้านสภาวะไร้น้ำหนัก ในการเพิ่มความรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือเพื่อสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.html และส่งใบสมัครไปที่ e-mail : hsti-zgip@unoosa.org

โทร. (+43 1) 26060-4977 

โทรสาร (+43 1) 26060-5830

Like: 

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนครกว่างโจวเสนอให้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2015 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1. ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 30 ปี (และไม่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีในจีน) ปริญญาโทสำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกสำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 40 ปี

    2. ผู้สมัครต้องไม่ถือสัญชาติจีน มีสุขภาพดี และมีความรู้ภาษาจีน โดยได้รับประกาศนียบัตรภาษาจีน HSK ระดับ 5 ยกเว้นผู้เคยศึกษาในสถาบันที่สอนเป็นภาษาจีน ผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ หรือเคยสำเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นสูงของจีน

    3. ทุนการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง

    ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.laihua.csc.edu.cn หรือ wszb@gzucm.edu.cn (สำหรับทุนรัฐบาลจีน) และ wszb@gzucm.edu.cn หรือ miaoqing@gzucm.edu.cn (สำหรับทุนรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง) ทั้งนี้ เอกสารการสมัครรับทุนต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนครกว่างโจว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558  

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

----------------------------

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ และวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

 

            . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

               ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ดูรายละเอียดประเด็นการวิจัยด้านต่างๆ ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) หรือ เป็นโครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน

               ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                      ๑.๒.๑  ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนอบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                      ๑.๒.๒  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

               ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

๒. คุณสมบัติของคณะผู้วิจัย

               ๒.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน

               ๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ เสนอขอได้ไม่เกิน ๒ โครงการ

               ๒.๓ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

               ๒.๔ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

               ๒.๕ โครงการวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน ๓ คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์

               ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

 ๓. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

                               ๓.๑ ทุนนี้มีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน  ๑  ปี

              ๓.๒ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                               ๓.๓ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยพิจารณา ภายในวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๘

                       ๓.๔ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบ ว-๑ ด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ป-๑ (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

                 ๓.๕ จัดส่งไฟล์ข้อมูลโครงการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

             ๔. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๔.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละหน่วยงาน

๔.๒ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

          เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณในการให้การสนับสนุนการทำวิจัยเงินรายได้ และวิจัยในชั้นเรียน ตามประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศหลักเกณฑ์ให้การสนับสนุนงบประมาณตามประเภทการวิจัยดังต่อไปนี้

  1. โครงการวิจัยในชั้นเรียน หรือโครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
  2. โครงการวิจัยทั่วไป หรือโครงการวิจัยที่ไม่ใช่โครงการวิจัยประเภทที่ ๑ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

          การจัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้

       ¸ จัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยจำนวน ๔ ชุด ตามประกาศข้อ ๓.๔ เรียงลำดับดังนี้

          ๑. เอกสารแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย แบบ ป-1 (เอกสารหมายเลข 1 )

          ๒. ข้อเสนอการวิจัย แบบ ว-1ด (เอกสารหมายเลข 2 )

¸ จัดส่งไฟล์ข้อมูลโครงการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์ ตามประกาศข้อ ๓.๕ จัดส่งผ่าน E-mail ตามสาขาวิชาดังนี้

๑. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ                                 Fba.pj59@gmail.com                  

๒. กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์                                 Fa.pj59@gmail.com 

๓. กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Fea.pj59@gmail.com

๔. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       Fst.pj59@gmail.com

๕. กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์                      Fls.pj59@gmail.com

๖. กลุ่มวิจัยในชั้นเรียน                                    Km.pj59@gmail.com

Like: 

~~สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เปิดสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี พลังงานทดแทน ปี 2558
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แนวทางและเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่  http://www.eppo.go.th/encon/ee-2558/index.html

ส่งข้อเสนอโครงการ   (ประกอบด้วย เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 10 ชุด และไฟล์เอกสาร Microsofr word 1 สำเนา)

ไปยัง: กลุ่มพลังงานทดแทน   สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขที่  121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทววี กทม. 10400

หมดเขต วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558


Download ใบสมัคร ได้ที่ : http://www.eppo.go.th/encon/ee-2558/index.html

Like: 

สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ในปี 2558 ทั้งหมด 10 กรอบงานวิจัยได้แก่

1.กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง
2.กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล
3.กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง
4.กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์
5.กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6.กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
7.กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
8.กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก)
9.กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
10.กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน


  แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย

ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง


ระยะเวลาการเปิดรับทุน: ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558


วิธีการยื่นขอทุน: ผ่านเว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th “ยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS” โดยผู้สนใจจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเป็นนักวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบตามแบบเสนอโครงการวิจัยของ สวก.


สอบถามเพิ่มเติ่ม: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 e-mail : arda@arda.or.th Tel : 0-2579-7435


ดาวน์โหลดเอกสาร: 

กรอบงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (PDF)
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย ( Word )
 

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี2558 (ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ต่อทุน)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและDownload เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.vijaichina.com/events/365

 

Like: 

สภาพัฒนาการ(สพม) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Like: 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้จัดตั้งกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ใ
นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยได้มอบเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
โดยส่งแบบฟอร์มไปยัง

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02 644 8134


หมายเหตุ ท่านที่สนใจสามารถดูรายชื่อโครงการที่เคยได้รับเงินทุนฯ สามารถดูได้ที่ www.ttsf.or.th

Like: 

ฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในประเภททุนต่อไปนี้

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

3. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

อนึ่ง ทุนทั้งสามประเภทจะเป็นการร่วมสมทบงบประมาณฝ่ายละครึ่งระหว่าง สกว. และสถาบันต้นสังกัด โดยในข้อเสนอโครงการจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เท่านั้นที่เว็บไซต์ http://academic.trf.or.th  

และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงกำหนดปิดรับสมัคร จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนช่วงที่ปิดรับสมัครดังกล่าว

Like: 

Pages