ข่าวประชาสัมพันธ์

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2559 (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ด้วย กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์นโยบายสาธารณะ (Public policy)) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม

การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม  
   1. ประกาศสำนักงานฯ โครงการเชิงชุมชนสังคม 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบจว.2(แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)    
   4 .ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม    
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ    
   1. ประกาศสำนักงานฯโครงการตามแนวพระราชดำริ 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)    
   4. แบบฟอร์มสรุปโครงการ    
   5. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ     
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชย์เชิงนโยบายสาธารณะ    
   1 .ประกาศสำนักงานฯโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3 .แบบจว.1(แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)    
   4. รายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
     
Km2016 Guideline Document    
poster6 cot.ai     
poster6 cot-01 banner     
ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย     

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 447

Like: 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) มอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิได้ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttsf.or.th/ ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2558

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

ด้วย กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

    ๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์นโยบายสาธารณะ (Public policy)) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    ๒. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    ๓. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1208/.aspx#.VeATWaCqpBd

Like: 

ด้วยศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาอบรม โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ผ่านเกณฑ์ที่่กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ 
 

Like: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2559 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2559 ได้อย่างทั่วถึง 

จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thและ www.nrpms.go.th เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช.จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=16

ติดต่อ : 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
โทร. 0-2940-5495, 02561-2445 ต่อ 487 (สสิรี/เจนจิรา)/สมพิศ/สุภาพร) โทรสาร 0-2940-5495
E-mail : graduate.nrct@gmail.com

Like: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRT - ICSSR)
เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนโครงการดังกลาว ในสาขาสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1019.pdf
Like: 
สกว ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559 
เงื่อนไขการสมัคร 
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท 
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 
 
 ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2559 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2558) 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)       
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)       
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)       
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)       
 
ติดต่อสอบถาม 
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
    
 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th
    
 • » ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252
   e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่ e-mail : jirapat@trf.or.th หรือ โทร 02-278-8212
Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

----------------------------

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

 

            . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

            ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหรือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ และหรือนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด (ดูรายละเอียด ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) 

            ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                  ๑.๒.๑ ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                  ๑.๒.๒ ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

            ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยพิจารณาไม่สนับสนุน และไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

                              ๑.๔ กรณีแผนงานวิจัยต้องมีโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัยไม่น้อยกว่า ๒ โครงการตลอดการวิจัย

 

            ๒. งบประมาณสนับสนุน

             ๒.๑ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๓ แสนบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น     

            ๒.๒ สำหรับนักวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการวิจัยที่นอกเหนือจาก ข้อ ๒.๑

         

๓. คุณสมบัติของผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

            ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

            ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

            ๓.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร

            ๓.๔ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า ๒ โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน หรือเมื่อรวมกับโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมแล้วไม่เกิน ๒ โครงการ

           ๓.๕ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุน กล่าวคือ การค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

            ๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

 

. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

๔.๑ คณะ / วิทยาลัย ส่งข้อเสนอการวิจัยตามข้อ ๔.๒ และรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑ ชุด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔.๑.๑ แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3

๔.๑.๒ CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.pfd) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-3       (๑ แผ่น ต่อ ๑ คณะ/วิทยาลัย) 

           ๔.๒ นักวิจัย ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ดังต่อไปนี้

             ๔.๒.๑ โครงการใหม่ จัดทำรายละเอียด ข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ ว-1ด สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย และ แบบ ว-1ช สำหรับแผนงานวิจัย จำนวน ๒ ชุด (ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ๑ ชุด/ต้นสังกัด  ๑ ชุด)

            ๔.๒.๒ โครงการต่อเนื่อง รายละเอียดตามข้อ ๔.๒.๑ พร้อมรายงานความก้าวหน้า                  จำนวน ๑ ชุด ตามแบบ ต-1ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)

            ๔.๓ ส่งข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

            ๔.๒.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ก. หนังสือการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง

                   ข. ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์สําหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง

ค. ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval การทําวิจัยในมนุษย์

ง. ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

๔.๓ ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ให้ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ(NRMS) ตามข้อ ๔.๓ และส่งต้นฉบับถึงสถาบันวิจัยและพัฒนารายละเอียดตาม ข้อ ๔.๒ จำนวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

 

            ๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้

(๑)  คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย ๘๐ คะแนน

                    (๑.๑) ปัจจัยการวิจัย (Input)  ๒๐ คะแนน

                   (๑.๑.๑) หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องทำวิจัย

                  (๑.๑.๒) วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

                   (๑.๑.๓) โครงสร้างคณะผู้บริหารโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อม

                  (๑.๑.๔) สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการวิจัย

                   (๑.๑.๕) มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงสมบูรณ์

                   (๑.๑.๖) จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

                   (๑.๑.๗) มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการทำการวิจัย

                   (๑.๑.๘) งบประมาณที่ใช้ทำการวิจัยมีความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศไว้

                   (๑.๒) กระบวนการวิจัย (Process) ๓๐ คะแนน

                   (๑.๒.๑) ระบุกลยุทธ์การเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

                   (๑.๒.๒) แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ชัดเจน

                   (๑.๓) ผลผลิตการวิจัย (Output) ๓๐ คะแนน

                   (๑.๓.๑) งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์

                     (๑.๓.๒) แสดงผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจน

                   (๑.๓.๓) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

                   (๑.๓.๔) แสดงจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานวิจัย

 (๒) ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)  ๒๐ คะแนน  

                   ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจัยจะทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

  ๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ จะส่งข้อเสนอการวิจัย ที่มีคะแนนการประเมิน ๕๐ คะแนนขึ้นไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

                

                                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี)

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

*ระบบ NRMS หมายถึง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System) เว็บไซต์ www.nrms.go.th

Like: 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนดังต่อไปนี้:

1. ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ทุน FLTA กำหนดให้สรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงไปช่วยสอน อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างแท้จริง

รายละเอียด >> http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp…

2. ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ทุนนี้เป็นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน เน้นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต ให้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ แวดวงที่เกี่ยวข้องและประเด็นปัญหาร่วมของพลโลก พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

รายละเอียด >> http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp…

 
Like: 
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Researchers Links โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
          1. บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ปี ค.ศ. 2015-2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยมีนักวิจัยอาวุโสทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับนักวิจัยรุ่นใหม่๙ึ่งถือเป็นโอกาสในการนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศต่อไป
          2. บริติช เคานซิล ประเทศไทย จะเปิดรับโครงการ Researchers Links ปี ค.ศ. 2015-2016 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (เวลา 22.00 น.)
          โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/newton-workshops-april-2015 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 657 5633, 081 922 8675 หรือทางอีเมล์  newtonfund@britishcouncil.or.th 
Like: 

Pages