ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ขอเชิญกลุ่ม/องค์กร/สถาบัน เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2559 โดยสามารถยื่นเสนอโครงการด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียด 021419707, 021419717, 021419712, 021419727, 021419697, 0854816632 หรือ www.pdc.go.th

Like: 

บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการของ ปณท. ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท. โดยมีกรอบการวิจัยประจำปี 2558 คือ

1. ระบบงานไปรษณีย์ 

2. อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป/งานไปรษณีย์

3. บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่

4. ระบบโลจิสติกส์

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการไปรษณีย์

ผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาตามแบบฟอร์ม พร้อมจัดทำสรุปข้อเสนอใน powerpoint ุ6 slide จัดส่ง บ. ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายกลยุทธิ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา และส่งไฟล์ที่ e-mail: information@thaipost.com ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-831-3203 และ 02-831-3946 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของกองทัพ อันจะนำไปใสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคงของกองทัพในอนาคตต่อไป

ขอเชิญผู้สนใจขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบซีดี จำนวน 15 ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดูรายละเอียด 

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โทร.02-610-5299

Like: 

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2559 (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ด้วย กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์นโยบายสาธารณะ (Public policy)) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม

การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม  
   1. ประกาศสำนักงานฯ โครงการเชิงชุมชนสังคม 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบจว.2(แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)    
   4 .ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม    
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ    
   1. ประกาศสำนักงานฯโครงการตามแนวพระราชดำริ 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)    
   4. แบบฟอร์มสรุปโครงการ    
   5. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ     
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชย์เชิงนโยบายสาธารณะ    
   1 .ประกาศสำนักงานฯโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3 .แบบจว.1(แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)    
   4. รายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
     
Km2016 Guideline Document    
poster6 cot.ai     
poster6 cot-01 banner     
ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย     

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 447

Like: 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) มอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิได้ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttsf.or.th/ ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2558

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

ด้วย กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

    ๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์นโยบายสาธารณะ (Public policy)) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    ๒. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    ๓. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1208/.aspx#.VeATWaCqpBd

Like: 

ด้วยศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาอบรม โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ผ่านเกณฑ์ที่่กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ 
 

Like: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2559 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2559 ได้อย่างทั่วถึง 

จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thและ www.nrpms.go.th เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช.จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=16

ติดต่อ : 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
โทร. 0-2940-5495, 02561-2445 ต่อ 487 (สสิรี/เจนจิรา)/สมพิศ/สุภาพร) โทรสาร 0-2940-5495
E-mail : graduate.nrct@gmail.com

Like: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRT - ICSSR)
เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนโครงการดังกลาว ในสาขาสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1019.pdf
Like: 
สกว ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559 
เงื่อนไขการสมัคร 
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท 
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 
 
 ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2559 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2558) 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)       
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)       
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)       
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)       
 
ติดต่อสอบถาม 
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
    
 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th
    
 • » ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252
   e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่ e-mail : jirapat@trf.or.th หรือ โทร 02-278-8212
Like: 

Pages