ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ วท.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทำวิจัยแก่นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่

ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา มาไม่เกิน 5 ปี (ทุนต่างประเทศ และ ทุนในประเทศ) ทุนละ ไม่เกิน 250,000 บาท และมีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 1 ปี (สามารถขอขยายเวลาได้อีก 6 เดือน)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 โดยผู้สนใจส่งแบบข้อเสนอโครงการ  [Download] จัดทำเอกสารจำนวน 2 ชุดพร้อมประวัติย่อผู้วิจัย ส่งให้หน่วยงานรวบรวมส่ง ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้

รายละเอียด หรือดาวน์โหลดดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณมณวิภา /ศนิศา 02 564 7000 ต่อ 1410-6

Like: 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2559


        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2559 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th 

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดเวลาการเสนอและพิจารณาทุน 

25 พ.ย. 58-31 ม.ค. 59        ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) และข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ(Concept Proposal of Research Program)     ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด 
29 ก.พ. 59                         ประกาศผลเครือข่ายวิจัยที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น 
1 มี.ค.-15 เม.ย. 59             โครงการที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น ยื่น ข้อเสนอโปรแกรมวิจัย ฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ 
30 มิ.ย. 59                         ประกาศผล 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์: 0-2278-8280 (คุณณภาภัช จันทร์อุดม) 
โทรสาร: 0-2298-0452 
E-mail: trfirn@trf.or.th
Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

…………………………............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญต่อการวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดยการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

    1.1 สนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบันเพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

    1.2 เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยสถาบัน

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่รายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาจนถึงวันที่สิ้นสุดการยื่นขอทุนอุดหนุน

    2.2 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใด

    2.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    2.4 เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัยสถาบันและมีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

3. ลักษณะโครงการและเงื่อนไขการรับทุน

    3.1 เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

    3.2 เป็นโครงการเพื่อจัดการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย

             3.3 ข้อเสนอการวิจัยจะต้องสามารถนำไปสู่การสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย    ในการพัฒนาระบบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

4. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนโครงการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้เสนอขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

. งบประมาณ

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามลักษณะงานประจำในหน่วยงาน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๕.๑ งบบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย

๕.๒ งบดำเนินการ ได้แก่ ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาในการรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ           ค่าสาธารณูปโภค

6. การจัดทำข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุน

    6.1 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยช่วงเวลาการรับสมัครและการพิจารณาเป็นไปรายละเอียดท้ายประกาศ

    6.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีลายมือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกคน

    6.3 ผู้ขอรับเงินอุดหนุนสามารถขอรับเงินอุดหนุนในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียงปีงบประมาณละ 1 โครงการ

7. การพิจารณาจัดสรรทุน

    สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยสถาบัน พร้อมจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 สำหรับการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

      ๙.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

      ๙.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ หรือการสาธิตแก่สาธารณะไม่ว่ากรณีใด ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง หัวหน้าโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัย

           ๙.๓ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหรือการจัดนิทรรศการระดับชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 1 ปีหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย

1๐. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสัญญารับทุนและระเบียบ/ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

1๑. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

 

Like: 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่หิน และ ศึกษาวัสดุทดแทน รอบที่ 2 โดยผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัย สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

Like: 

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT), Ministry of Education, Taiwan ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องทุนการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศใต้หวัน ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณ Paige, Min Jhao, Project Manager ของ Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT) และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศใต้หวัน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 1) Southern Taiwan University of Science of Technology, 2) Tamkang University, 3) Taipei Medical University , 4) Taiwan Education Center, Thailand, 5) National Taipei University of Technology เป็นผู้บรรยาย

นอกจากการรับฟังการบรรยายแล้ว ผู้เข้ารับฟังการบรรยายท่านใดประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศใต้หวันสามารถขอคำปรึกษาและ/หรือยื่นใบสมัครได้ในวันเดียวกัน โดยท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT) ได้ที่ http://www.esit.org.tw/elite600.php?lang=eng หรือดาวโหลดใบสมัครที่ http://www.esit.org.tw/ สำหรับทุนที่รัฐบาลใต้หวันจัดสรรให้นั้นครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสามารถเลือกเรียนโดยใช้ภาษาจีนหรือใช้ภาษาอังกฤษได้

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา หรือบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและพบปะพูดคุยกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศใต้หวันในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ทั้งนี้ขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมรับฟังได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหารชั้น 3 โทรศัพท์ 0 7567 3762, 0 7567 3768 โทรสาร 075673766 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

 

แบบตอบรับ
ลงทะเบียน online 

# รายละเอียดเพิ่มเติม
Like: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนโครงการ พวอ.เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  ทุนวิจัยที่เป้นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม  และการสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ หรือ 0-2278-8226,0-2278-8200 ต่อ 8369,8351,8352 โทรสาร 0-2298-0452 หรือดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  http://rri2.trf.or.th/

Like: 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้เสนอโครงการวิจัย ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และข้อเสนอโครงการต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานฯ ได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Like: 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 เป็นต้นไป แผนงานได้กำหนดขอบเขตการศึกษางานวิจัยตามเอกสารแนบ โดยมีการสนับสนุนดังนี้

  1. ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000-3,000,0000 บาท จำนวน 2 ทุน
  2. ทุนโครงการขนาดกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  3. ทุนโครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  4. ทุนทบทวนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  5. ทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน

ผู้สนใจสามารถเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย (2-4 หน้า) ต่อ ศวส. ภายในวันที่10 พ.ย. 58  และพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและแจ้งผลภายในวันที่ 30 พ.ย. 58 กรณีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เขียนโครงร่างการวิจัย (proposal) เสนอต่อ ศวส. ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ (085-357-7170) Email:center.cas@gmail.com  website: www.cas.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทุน , เนื้อหา ปชส.,  แบบฟอร์มเสนอขอ ทุนวิทยานิพนธ์,  แบบฟอร์มเสนอโครงการ,  ประกาศ ทุนวิทยานิพนธ์ประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนทุน

Like: 

DM9Md0NSat23816.jpg

     ด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

     1. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

     2. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (โดยสนับสนุนเป็นเงินสด ไม่น้อยกว่า 15% เป็นเงิน 70,000 บาท)

     3. งบที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 465,000 บาท เป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 325,000 บาท และภาคเอกชน 140,000 บาท หากโครงการมีความจำเป็นต้องของบประมาณเกินจากวงเงินที่กำหนด ขอให้ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

     4. มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 สถาบัน

     5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน

     6. รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR

     ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 ทาง E-mail : pinya.y@psu.ac.th

         TOR โครงการ

     แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

Like: 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน   รวมถึงศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

ในการนี้ วช. และ CASS จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการและเป็นนักวิจัยระยะสั้น และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ  ทั้งนี้ จึงได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว  ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. http://www.nrct.go.th หรือสอบถามและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ   กองการต่างประเทศ   โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 456 โทรสาร 02-561-3049

Like: 

Pages