ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
ที่อยู่: 979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 278 8200

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย(เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ประกาศรับข้อเสนอโครงการและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th/ หรือ ตามเอกสารแนบ

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบการวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-15 กรกฏาคม 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Like: 

ขอเชิญ นักวิจัย  ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน

การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

RKM 2017 : Research Knowledge Management 2017

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารเพิ่มเติม :

ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (.doc)

1. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3.  แบบ จว.1 (แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการนโยบายสาธารณะ   

 

2. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงชุมชน สังคม ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3. แบบ จว.2 (แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  

 

3. การจัดการความรู้เพื่อการวิจัยเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ       

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอตามพระราชดำริ ปี 2560  
 2. ใบนำส่ง  
 3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  
 6. แบบจัดทำข้อมูลสรุป  

 

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519 หรือ 0 2579 0109

Like: 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การส่งข้อเสนอการวิจัย เงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของการวิจัยเป็น ๒ ประกาศ (รายละเอียดดังแนบ)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. การส่งข้อเสนอการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักวิจัยได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า กำหนดการที่แน่นอนเมื่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับอย่างเป็นทางการ สถาบันวิจัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 ประกาศรายละเอียด การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
งบรายได้(ปี 60) 
วิจัยสถาบัน(ปี 60)
งบประมาณแผ่นดิน(ปี 61)
  1.ประกาศ
  2.ปฎิทิน
  3.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1
    -แบบ ว1-ด
  1.ประกาศ
  2.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1ส
    -แบบ วส-1
 
  
 
 
หมายเหตุ:สำหรับนักวิจัย มทร.ศรีวิชัยเท่านั้น
Like: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  โดยฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะมาช่วยผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านก้าวแรกของบันไดอาชีพ สู่บันไดก้าวที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่ลดลง จึงได้จัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ manuscript เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติระหว่างการรับทุน

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ เป็นอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จบปริญญาเอกมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ใน สังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน โดยจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆดังนี้

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ภาคกลาง วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
  4. ภาคใต้ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://meeting.trf.or.th/sitevisit/ และส่งร่างข้อเสนอโครงการหรือร่าง manuscript ผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ 02 278 8260

E-mail : siripat@trf.or.th

Like: 

dcp123  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ (3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่งเสริมวัฒนธรรม
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th/thai/images/stories/attention/5903/doc01.pdf 

-แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Click

 

Like: 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณทซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

 

 

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 

Like: 

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังเรียนต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง ส่งแบบขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทยประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  ที่ http://www.nrms.go.th/

ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559
และส่งเอกสาร 10ชุด พร้อม CD 2 แผ่นส่ง วช.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-5793982, 02-5612445 ต่อ 366 หรือnrct_๑@yahoo.com

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 366
โทรสาร 0-2561-3721

Like: 

ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” (RGJ Advanced Programme) ประจำปีงบประมาณ 2559

สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ คปก. ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ http://rgjadvanced.trf.or.th 

กำหนดเวลาการสมัคร: 1 ธ.ค. 58 – 31 ม.ค. 59 สมัครทุนและส่งข้อเสนอโครงการทางระบบออนไลน์ 
ประกาศผล : 29 เม.ย. 59

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2278-8276 โทรสาร: 0-2298-0478
E-mail: trfrgj@trf.or.th, chudamas@trf.or.th, thanawan@trf.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.ประกาศ เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559
2.แบบเสนอโครงการวิจัย “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด
3.คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด

Like: 

Pages