ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การส่งข้อเสนอการวิจัย เงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของการวิจัยเป็น ๒ ประกาศ (รายละเอียดดังแนบ)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. การส่งข้อเสนอการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักวิจัยได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า กำหนดการที่แน่นอนเมื่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับอย่างเป็นทางการ สถาบันวิจัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 ประกาศรายละเอียด การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
งบรายได้(ปี 60) 
วิจัยสถาบัน(ปี 60)
งบประมาณแผ่นดิน(ปี 61)
  1.ประกาศ
  2.ปฎิทิน
  3.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1
    -แบบ ว1-ด
  1.ประกาศ
  2.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1ส
    -แบบ วส-1
 
  
 
 
หมายเหตุ:สำหรับนักวิจัย มทร.ศรีวิชัยเท่านั้น
Like: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  โดยฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะมาช่วยผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านก้าวแรกของบันไดอาชีพ สู่บันไดก้าวที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่ลดลง จึงได้จัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ manuscript เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติระหว่างการรับทุน

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ เป็นอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จบปริญญาเอกมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ใน สังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน โดยจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆดังนี้

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ภาคกลาง วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
  4. ภาคใต้ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://meeting.trf.or.th/sitevisit/ และส่งร่างข้อเสนอโครงการหรือร่าง manuscript ผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ 02 278 8260

E-mail : siripat@trf.or.th

Like: 

dcp123  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ (3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่งเสริมวัฒนธรรม
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th/thai/images/stories/attention/5903/doc01.pdf 

-แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Click

 

Like: 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณทซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

 

 

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 

Like: 

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังเรียนต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง ส่งแบบขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทยประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  ที่ http://www.nrms.go.th/

ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559
และส่งเอกสาร 10ชุด พร้อม CD 2 แผ่นส่ง วช.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-5793982, 02-5612445 ต่อ 366 หรือnrct_๑@yahoo.com

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 366
โทรสาร 0-2561-3721

Like: 

ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” (RGJ Advanced Programme) ประจำปีงบประมาณ 2559

สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ คปก. ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ http://rgjadvanced.trf.or.th 

กำหนดเวลาการสมัคร: 1 ธ.ค. 58 – 31 ม.ค. 59 สมัครทุนและส่งข้อเสนอโครงการทางระบบออนไลน์ 
ประกาศผล : 29 เม.ย. 59

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2278-8276 โทรสาร: 0-2298-0478
E-mail: trfrgj@trf.or.th, chudamas@trf.or.th, thanawan@trf.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.ประกาศ เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559
2.แบบเสนอโครงการวิจัย “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด
3.คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด

Like: 
ด้วยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ วท.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทำวิจัยแก่นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่

ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา มาไม่เกิน 5 ปี (ทุนต่างประเทศ และ ทุนในประเทศ) ทุนละ ไม่เกิน 250,000 บาท และมีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 1 ปี (สามารถขอขยายเวลาได้อีก 6 เดือน)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 โดยผู้สนใจส่งแบบข้อเสนอโครงการ  [Download] จัดทำเอกสารจำนวน 2 ชุดพร้อมประวัติย่อผู้วิจัย ส่งให้หน่วยงานรวบรวมส่ง ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้

รายละเอียด หรือดาวน์โหลดดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณมณวิภา /ศนิศา 02 564 7000 ต่อ 1410-6

Like: 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2559


        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2559 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th 

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดเวลาการเสนอและพิจารณาทุน 

25 พ.ย. 58-31 ม.ค. 59        ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) และข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ(Concept Proposal of Research Program)     ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด 
29 ก.พ. 59                         ประกาศผลเครือข่ายวิจัยที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น 
1 มี.ค.-15 เม.ย. 59             โครงการที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น ยื่น ข้อเสนอโปรแกรมวิจัย ฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ 
30 มิ.ย. 59                         ประกาศผล 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์: 0-2278-8280 (คุณณภาภัช จันทร์อุดม) 
โทรสาร: 0-2298-0452 
E-mail: trfirn@trf.or.th
Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

…………………………............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญต่อการวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดยการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

    1.1 สนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบันเพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

    1.2 เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยสถาบัน

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่รายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาจนถึงวันที่สิ้นสุดการยื่นขอทุนอุดหนุน

    2.2 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใด

    2.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    2.4 เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัยสถาบันและมีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

3. ลักษณะโครงการและเงื่อนไขการรับทุน

    3.1 เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

    3.2 เป็นโครงการเพื่อจัดการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย

             3.3 ข้อเสนอการวิจัยจะต้องสามารถนำไปสู่การสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย    ในการพัฒนาระบบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

4. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนโครงการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้เสนอขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

. งบประมาณ

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามลักษณะงานประจำในหน่วยงาน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๕.๑ งบบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย

๕.๒ งบดำเนินการ ได้แก่ ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาในการรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ           ค่าสาธารณูปโภค

6. การจัดทำข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุน

    6.1 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยช่วงเวลาการรับสมัครและการพิจารณาเป็นไปรายละเอียดท้ายประกาศ

    6.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีลายมือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกคน

    6.3 ผู้ขอรับเงินอุดหนุนสามารถขอรับเงินอุดหนุนในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียงปีงบประมาณละ 1 โครงการ

7. การพิจารณาจัดสรรทุน

    สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยสถาบัน พร้อมจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 สำหรับการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

      ๙.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

      ๙.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ หรือการสาธิตแก่สาธารณะไม่ว่ากรณีใด ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง หัวหน้าโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัย

           ๙.๓ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหรือการจัดนิทรรศการระดับชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 1 ปีหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย

1๐. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสัญญารับทุนและระเบียบ/ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

1๑. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

 

Like: 

Pages