ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัย

          ๑.๑ ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

          ๑.๒ ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

                ทิศทางการวิจัยที่ ๑ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสู่ยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ โดยพิจารณาสนับสนุนในลักษณะชุดโครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน/หน่วยวิจัย/นักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นสำคัญ

                ทิศทางการวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของชุมชน สู่ความมั่นคง    มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทิศทางการวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ    จะพิจารณาให้ความสำคัญกับนักวิจัยใหม่ และจะพิจารณาสนับสนุนในลักษณะโครงการเดี่ยว

๑.๓ คณะผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานวิจัย

๑.๔ คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย(RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย

๑.๕ การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานวิจัยแลแนวปฏิบัติแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๖ ข้อเสนอการวิจัยที่มีการกำหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน

          ๑.๗ ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          ๒. ขนาดของทุนวิจัยและเป้าหมายของผลผลิต (output) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙

๓. คุณสมบัติของผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าข้อเสนอการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

          ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน

          ๓.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร

          ๓.๔ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผน

งานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

          ๓.๕ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน ๒ โครงการ ทั้งนี้ข้อเสนอการวิจัยต้องไม่เสนอขอในทิศทางการวิจัยเดียวกัน ตามข้อ ๑.๒

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

          ๔.๑ นักวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยได้ ๒ ช่องทางดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ ช่องทางที่ ๑ การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานการวิจัยพิจารณา ก่อนนำส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ดำเนินการต่อไป ให้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่นักวิจัยดังต่อไปนี้

๑. นักวิจัยใหม่ หมายถึงนักวิจัยที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ อายุราชการไม่เกิน ๓ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอการวิจัยตามประกาศนี้)

กรณีที่มีอายุราชการเกินกว่า ๓ ปี ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณภายนอก

๒. นักวิจัยที่ต้องการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพัฒนาข้อเสนอการวิจัยก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช.

๓. นักวิจัยที่มีข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

จัดส่งรายละเอียดดังนี้ จำนวน ๒ ชุด โดยให้เย็บรวมเอกสารเป็นชุดเดียวกันตามลำดับดังนี้

- ข้อเสนอการวิจัย (โครงการเดี่ยว)/(โครงการชุด)พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรณีมีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๑.­๒ ช่องทางที่ ๒ การส่งข้อเสนอการวิจัยที่ไม่ประสงค์ผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณภายนอกและมีสถานะดำเนินการแล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย(RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) จัดส่งรายละเอียด ข้อเสนอการวิจัย จำนวน ๑ ชุด

          กรณีโครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน ๑ ชุด ตาม แบบ ต-๑ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

          ๔.๒ คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ ๔.๑ จำนวน ๑ ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-๓

๔.๒.๒ CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-๓ (๑ แผ่น ต่อ ๑ คณะ/วิทยาลัย)

๔.๓ การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายในวันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลำดับความสำคัญโดยนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

๔.๓.๑ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. กำหนดเท่านั้นผ่านระบบ พร้อมยืนยันการส่ง

๔.๓.๒ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง

๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามประกาศ

๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศ

          ๕.๓ มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนอการวิจัยตามลำดับความสำคัญให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

                  

         

Like: 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด กรอบทิศทางการวิจัย)

๑.๒ โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการวิจัยประเภทการวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน

๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

๑.๔ มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตงานวิจัย (output) ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙.๒

๑.๕ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชา และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้

      ๑.๕.๑ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      ๑.๕.๒ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ๑.๕.๓ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอน

      ๑.๕.๔ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามประกาศทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดูรายละเอียด

๑.๖ ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

๒.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๒ โครงการ          

๒.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๒.๕ หัวหน้าโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ ค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๖ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

๓.๑ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวและมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๓.๒ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการวิจัยเงินรายได้

๓.๒.๑ ประเภทการวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๒.๒ ประเภทการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด   ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบ ว-๑ ด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ไว้ด้านหน้า และไฟล์ข้อมูลโครงการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์

๔. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๔.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย

๔.๒ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

               

Like: 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้กำหนดกรอบการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุน แก่หน่วยงานวิจัยทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 3 กรอบการวิจัย ดังนี้

1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร

2. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

3. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร

โดยมีระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)

หรือดูรายละเอียดที่ www.arda.or.th

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักสนับสนุนการวิจัย

โทร. 0 2579 7435 ต่อ 3217/3206 (ภาณุ/จันทร์เพ็ญ)

โทรสาร. 0 2579 7693

Like: 

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 
เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems)

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2559 โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้

กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้งานจริง

กรอบวิจัยที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ
กรอบวิจัยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/พลังงานทดแทน/พื้นที่ห่างไกล
กรอบวิจัยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานในยานยนต์

กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา

กรอบวิจัยที่ 4    งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบการกักเก็บ  และการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน
กรอบวิจัยที่ 5    งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านการควบคุมการทำงาน การนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอื่น 
และการจัดทำ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี"

โดยมีรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ ดังเอกสารแนบ 
1. กรอบวิจัยและเกณฑ์ในการพิจารณา : https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_dmhEQnhoQkJQXzg
2. Proposal Form : https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_RFZqMWktREpWdXM
3. เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการทุนวิจัย Energy Storage :  https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_QXZQYXZ4QThaeE0
4. คู่มือทุน : https://drive.google.com/file/d/0B2WzuSTOKqh_NDNUaU5WWnFVZ00/view


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0 2117 6454 (ธรรมนัญญา), 0 2117 6459 (กิติ์สิริรัตน์), 0 2117 6464 (จันทนา)
โทรสาร : 0 2117 6498
E-mail : energystorage-eppo@nstda.or.th 
www.facebook.com/ThailandEnergyStorage

เอกสารเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 

Like: 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ได้ประกาศ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสามารถยื่นเสนอโครงการในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Like: 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttsf.or.th/

สอบถามเพิ่มเติม ; โทร. 0 2564 7000 ต่อ 81815

โทรสาร. 0 2644 8134

-ใบสมัคร

Like: 
 
   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นักวิจัยท่านใดที่สนใจสามารถ download แบบฟอร์มต่างๆได้ตามเอกสารและแบบฟอร์ม ด้านล่างตามเอกสารแนบนะครับ

Like: 

โครงการทุน  Newton Fund เป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 375,000,000  ปอนด์ ระยะเวลา 5 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557

Newton Fund เป็นโครงการที่จะสามารถใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund  โดยทำงานร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โครงการต่างๆ ภายใต้ Newton Fund ที่ดำเนินการโดยบริติช เคานซิลและองค์กรพันธมิตรมีดังนี้

1. PhD Placement  โครงการปริญญาเอกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวนักศึกษาปริญญาเอกและเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันในสหราชอาณาจักร

2. Research Links โครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทย สร้างเครื่อข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการและทุนสนับสนุนการเดินทาง

3. Institutional Links ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

4Professional Development and Engagement โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อน
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.britishcouncil.or.th หรือ

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้โดยตรงที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมลล์newtonfund@britishcouncil.or.th

Like: 

รายละเอียดของทุนสนับสนุนงานวิจัย 2559

หลักการและเหตุผล

         ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดยเฉพาะในมิติสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ทางศูนย์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายการมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 1. ที่มา เหตุผล และความสำคัญของงานวิจัย
 2. ประวัติของนักวิจัยและประวัติของนักวิจัยร่วม หากมี
 3. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
 4. แผนการวิจัย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงผลงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานของนักวิจัยเพื่อประกอบการให้ทุน
 6. แผนการทำงาน (โดยประมาณการแต่ละเดือน)
 7. เอกสารส่วนตัวคือ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลยศ สำเนาใบคะแนนหรือจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน
 8. หากเป็นทุนประกอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา หรือคณะที่สังกัดแล้ว และต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

*หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ผู้ขอทุนมีความประสงค์จะรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าที่ศูนย์ ยุโรปศึกษาระบุไว้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
 2. งานวิจัยสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. เมื่องานวิจัยได้รับทุน และเสร็จสิ้นการทำวิจัยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษาจะดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และตีพิมพ์ในเอกสารและ สื่อที่มีความเหมาะสมและเห็นควร
 4. ผู้ขอทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้
 5. ในกรณีที่ผู้ขอทุนวิจัยไม่ได้อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ทุนการวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

 

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

Research Application form (ภาษาไทย) หรือ

Research_Application_Form (English)

Example of Research Proposal(ภาษาไทย) หรือ

Example of Research Proposal(English)

ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ จะปิดรับสมัครประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559  ภายในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559


ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 16 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-3922-3 อีเมล์ Nontiwat.s@chula.ac.th

Like: 

ประกาศ!!! 
รับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม  Industrial-academic Research Fellowship program (IRF)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

1. ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ.
2. นักวิจัยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าตอบแแทน 25,000 บาทต่อเดือน) หรือปริญญาเอก (ค่าตอบแทน 45,000 บาทต่อเดือน) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน
3. นักวิจัยต้องทำงานเต็มเวลาให้กับต้นสังกัด และไม่ใช่พนักงานประจำของต้นสังกัด
4. ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 25% ของทุนวิจัย หรือ หากภาคอุตสาหกรรมต้องการร่วมสนับสนุนทุนมากกว่า 50% จนถึง 75% ของทุนวิจัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐสามารถร่วมสนับสนุนทุนลดหลั่นจากน้อยกว่า 25% ถึง 0% ของทุนวิจัยได้

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

1. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท
ป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี) 

2. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก
เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

สามารถดูรายละเอียดทุน ขั้นตอนการสมัคร ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆได้ในประกาศตามรูปด้านล่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226 อีเมล : trfrri@trf.or.th 

หมายเหตุ: 
1. ระบบจะพร้อมให้ดำเนินการในระบบออนไลน์ในวันที่ 1 มิ.ย. 59
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทาง http://rri.trf.or.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 59 นี้เป็นต้นไป 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

Like: 

Pages