ข่าวประชาสัมพันธ์

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          1.1 ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

          1.2 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณจะต้องส่งภายใต้แผนบูรณาการเท่านั้น และจะต้องมีผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          1.3 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานวิจัย

          1.4 คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย

          1.5 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานวิจัยและแนวปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้

          1.6 ข้อเสนอการวิจัยมีการกำหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน

          1.7 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          1.8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะกรรมการของแผนบูรณาการกำหนด (ถ้ามี)

2. เป้าหมายของผลผลิตการวิจัย (Output) และงบประมาณสนับสนุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          กรณีชุดโครงการวิจัยต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายโครงการย่อย

          กรณีโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี (ต่อเนื่อง) ต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายปี

3. คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

          3.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ

         กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนแทน เพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

          กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          3.2 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน

          3.3 ไม่เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รวมถึงข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)

          กรณีการพิจารณาการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย  ที่รับทุนสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2560 จะพิจารณาจากสถานะการติดค้างในระบบ RISS และ NRMS ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (สิ้นสุดการขยายเวลาโครงการวิจัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          3.4 หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว/หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน 2 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ และผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย

         3.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย                                      

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

          4.1 นักวิจัย จัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย จำนวน 5 ชุด พร้อม CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

4.1.1 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา (แบบ ป-1)

4.1.2 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มนักวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา  (แบบ ป-1) และจัดส่งแบบฟอร์มเสนอแผนบูรณาการ (แบบ บณ-1)

4.1.3 กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4.1.4 กรณีโครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน 1 ชุด   ตามแบบ ต-1ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

          4.2 คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 4.1 จำนวน 5 ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.2.1 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3

4.2.2 CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-3   (1 แผ่น ต่อ 1 คณะ/วิทยาลัย)

        4.3 การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

4.3.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. กำหนดเท่านั้น พร้อมยืนยันการส่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับ วช. ต่อไป

4.3.2 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองร่วมลงทุน ร่วมวิจัย หรือ Matching fund, เอกสารรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง เป็นต้น

         กรณี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.3  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอระงับสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ วช. ทุกกรณี

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้

5.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ  สำนักงบประมาณ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

                          ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                             รักษาราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

สำนักเลขาธิการอาเซียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถนำเสนอข้อเสนอโครงการให้สำนักเลขาธิการอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พิจารณาได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates/ หรือติดต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนได้โดยตรงที่ อีเมล PCPMD@asean.org

May 16, 2012 - ASEAN Cooperation Project Proposal Template Annex 1 Project Proposal
Like: 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญกับการวิจัยสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในงานประจำ (Routine to Research: R2R) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรง ความก้าวหน้าโดยการทำวิจัยนอกจากใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพงานประจำแล้ว สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตรวจสอบตนเองและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ใน
เรื่องเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานประจำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

    1.2 ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

    1.3 คณะผู้วิจัยรวมไม่เกิน 4 คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และการขอทุนให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    2.3 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

    2.4 เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

3. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

    4.1 เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

   4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

   4.3 ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ วส-1 ด จำนวน 4 ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า (Download แบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบด้านล่าง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

  4.4 ส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุงผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยตามคำแนะนำจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร

5. การพิจารณาจัดสรรทุน

    มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    ผู้ขอรับทุนต้องนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

6. การดำเนินการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำหรับการติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

7. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                                                รักษาราชการแทน

                                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

เพื่อให้การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันเป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ สถาบันวิจัยฯ จึงขอสำรวจความสนใจ เพื่อจัดส่งรายละเอียดการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันให้กับผู้สนใจขอทุนสนับสนุนต่อไป ตาม URL ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1DuPPPdTzKrnSp8n-8kRM_PYSCADa4vphZl0hE3d3Hwo/edit

 

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

          1.1 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ดูรายละเอียด เอกสารแนบ)

          1.2 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการวิจัยประเภทการวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน

          1.3 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          1.4 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตงานวิจัย (output) ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2559 ข้อ 9.2

          1.5 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชา และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้

             1.5.1 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             1.5.2 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             1.5.3 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอน

             1.5.4 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามประกาศทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          1.6 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 2 โครงการ          

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

    2.5 ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

    2.6 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

3. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    3.1 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวและมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

    3.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการวิจัยเงินรายได้

          3.2.1 ประเภทการวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

          3.2.2 ประเภทการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

    3.3 ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด   ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

    3.4 รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง จำนวน 4 ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า และไฟล์ข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    3.5 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4.1 เข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

4. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

4.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

4.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม

                                                                                                                                        รักษาราชการแทน

                                                                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมโดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

  • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมดิจิทัล
  • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5

***สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.th

 

Like: 

 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries , Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผล มาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วไปเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน ตามแบบฟาร์มที่แนบมา โดยส่งแบบฟาร์มมาที่

          ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์

          ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

          ฝ่ายเลขาธิการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ

                             เลขที่  73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

                             โทร.  02  564 7000 ต่อ 81815  โทรสาร  02  644 8134

          กำหนดปิดรับสมัคร  วันที่ 15 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ : http://www.ttsf.or.th/  , http://www.ttsf.or.th/activity2.php

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

…………………………............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญกับการวิจัยสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในงานประจำ (Routine to Research: R2R) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรง ความก้าวหน้าโดยการทำวิจัยนอกจากใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพงานประจำแล้ว สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตรวจสอบตนเองและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    ๑.๑ เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเรื่องเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานประจำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

    ๑.๒ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

    ๑.๓ คณะผู้วิจัยรวมไม่เกิน ๔ คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

    ๒.๑ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และการขอทุนให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    ๒.๓ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

    ๒.๔ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

    ๔.๑ เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๔.๒ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓ ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ วส-๑ ด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

. การพิจารณาจัดสรรทุน

    มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    ผู้ขอรับทุนต้องนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

. การดำเนินการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

๗. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่       เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Endeavour Scholarships and Fellowships” ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมอบให้นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคล ทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นประจำทุกปี  โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี
 (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
 (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
 (4) ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าทุน “Endeavour Scholarships and Fellowships”  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว

 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://intemationaleducation.gov.au/endeavour  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โทร. 0-2344-6490 หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkkadfat.gov.au  

Like: 

 
 
  ประกาศเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 มายัง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และถือเป็นที่สิ้นสุด

ศึกษารายละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02 716 6961 กด 0

โทรสาร 02 716 6556

อีเมล thaihpat@gmail.com

 

Like: 

Pages