ข่าวประชาสัมพันธ์

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ปานกลาง 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ดูรายละเอียด ได้จาก http://plan.rmutsv.ac.th/content/2018/10/29-356)

    1.2 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    1.3 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย

    1.4 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตงานวิจัย (output) ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561   ข้อ 9.2 และ เงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ 3 ในประกาศนี้

    1.5 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 2 โครงการ          

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

    2.5 ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    2.6 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

3. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้

    3.1 ทุนวิจัยพื้นฐาน

         ก. ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่           

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ และมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี (นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา) หรือ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ลาศึกษาต่อ และสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา) และ

2) หัวหน้าโครงการวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สนับสนุนโครงการละ ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนหัวหน้าโครงการวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

ข.  ทุนวิจัยทั่วไป

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

ค.  ทุนวิจัยในชั้นเรียน

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในชั้นเรียน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 30,000 บาท

ง.   ทุนวิจัยพัฒนาองค์กร

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ วิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่ หรือ วิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

3.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

         ก. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

         ข. ทุนวิจัยเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

            เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

         ค. ทุนวิจัยเพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานบริการวิชาการ

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 1

         ง. ทุนวิจัยเพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานศิลปวัฒนธรรม

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 2

         จ. ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 3

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    4.1 เป็นโครงการวิจัยที่มีแผนดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

    4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3

    4.3 ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

    โดยแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ ว-๑ ด ในรูปแบบ word ไฟล์ และ PDF ไฟล์ ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย ตามด้วยวงเล็บ 1 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(1) (Download แบบฟอร์มได้จาก เอกสารแนบด้านล่าง หรือ http://rdi.rmutsv.ac.th/_info/?q=th/content/463-1499061994-347-030717) เพื่อคณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    4.4 กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามประกาศแนบท้าย 4 และส่งเอกสารถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

    4.5 กรณีข้อเสนอการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนแบบมีเงื่อนไข มีข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงในระบบ DRMS ให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย  ตามด้วยวงเล็บ 2 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(2)  ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

   5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

         กรณีที่ข้อเสนอการวิจัยตามประกาศ ข้อ 3.1 (ก), (ง) และ ข้อ 3.2 (ก), (ข) ที่เสนอของบประมาณเกินกว่า 50,000 บาท กำหนดให้นำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 15 นาที)

   5.2  มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   22    เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                                          รักษาราชการแทน

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เกิดการบูรณาการ  ลดความซ้ำซ้อนและสามารถผลักดันให้มีการนำผลผลิตการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากการปฏิรูปส่งผลให้มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหม่ ให้มีการกำกับติดตาม การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  นั้น การปรับเปลี่ยนทิศทางการวิจัยตามนโยบายประเทศ และ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี ให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติกับพันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นการปรับเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับนักวิจัย การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจำเป็นต้องเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ให้ทุนและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเป็นสำคัญ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 พร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่สงขลา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  / ลงทะเบียนออนไลน์  http://bit.ly/Ecosystem-6

2. พื้นที่นครศรีธรรมราช ณ โรงแรม แกรนด์เซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ลงทะเบียนออนไลน์  http://bit.ly/Ecosystem-8

3. พื้นที่ตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ลงทะเบียนออนไลน์  http://bit.ly/Ecosystem-4

         วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

1. เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการวิจัย

2. กำหนดโจทย์การวิจัยสำหรับเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่

      ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนได้ตาม URL ตามพื้นที่ที่นักวิจัยสังกัด

Like: 

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับ Concept Proposal เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562  รอบที่ 2

โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ
-เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนร่วมสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20% 
-ประเด็นวิจัยสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย
-ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ

สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) มาที่อีเมล์ trf.agribiot@gmail.com 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2562

ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด 
จะให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-191-2657 , 098-482-4963

Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) :
PDF : 

/_info/sites/default/files/Concept%20Proposal%202561.pdf

MS Word : 

/_info/sites/default/files/Concept%20Proposal%202561.docx

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย : 

/_info/sites/default/files/Framework2561_AgriBiotTRF.pdf

Like: 

 

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมของประเทศ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยในสังกัดหน่วยงานท่านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการดังนี้ ในแบบฟอร์ม online ที่ http://bit.ly/researchindex-2

แบบฟอร์ม 1 กรณีดำเนินการวิจัยและพัฒนา ด้วยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ กรุณาตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย กรณีดำเนินการวิจัยด้วยงบประมาณภายนอกกรุณาเพิ่มเติมข้อมูลตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์ม 2 การกรอกข้อมูลให้เรียงตามลำดับโครงการตามแบบฟอร์ม 1 ผู้ร่วมวิจัยสามารถแทรกเรียงลงมาจากหัวหน้าโครงการตามจำนวนคณะผู้วิจัย และเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ขอให้นักวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 และสามารถศึกษาคู่มือการกรอกข้อมูลได้ที่ https://nrct.go.th/

-----------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์ม http://bit.ly/researchindex-2

 

คู่มือ https://nrct.go.th/event-seminar/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-excel-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2562

Like: 

 ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ โดยมีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้


               1.ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561
               2.ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


          ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 02-6105330

Like: 

      

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นั้น

                    คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีมติให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงิน กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามรายละเอียดในแนวทางการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 ที่แนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดของโครงการ

https://drive.google.com/file/d/15H11SDXZSxsW82L1es4nn3nt83WwzUcn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VORYCz8SSEAIJ6TMJpgZUamuYKFxgVga/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1IeFOlbDvBs2iiaeA5XHG4VQ_ZYiJQo1W/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการสมัคร (word)

https://drive.google.com/file/d/1z9bgXdrCV7d4prswlrqnr5aQgdFmugFy/view

คู่มือการขอรับทุน

https://drive.google.com/file/d/1hs36TuNh7-8Rg6eOetIkPwTERKHumjN2/view?usp=sharing

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย – เงินงบประมาณ และ เงินรายได้ เพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 โครงการ งบประมาณรวม 26,657,900 บาท โดยแบ่งออกตามผลผลิต ดังนี้

             1.1 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1,801,300 บาท

             1.2 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 โครงการ งบประมาณรวม 5,883,100 บาท

             1.3 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จำนวน 51 โครงการ งบประมาณรวม 18,973,500 บาท

2. โครงการวิจัย – เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 233 โครงการ งบประมาณรวม 7,642,200 บาท โดยแบ่งออกตามประเภทการวิจัย ดังนี้

              2.1 การวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 215 โครงการ งบประมาณรวม 7,316,200 บาท

              2.2 การวิจัยสถาบัน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 326,000 บาท

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

              ประกาศ  ณ  วันที่   12    ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                            รักษาราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

Like: 

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยปีจำปี 2563 (ภูมิภาค) ภาคใต้ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 นี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/SP05092561 

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสานแผนบูรณาการฯ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าว

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          1.1 ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

          1.2 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณจะต้องส่งภายใต้แผนบูรณาการเท่านั้น และจะต้องมีผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          1.3 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานวิจัย

          1.4 คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย

          1.5 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานวิจัยและแนวปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้

          1.6 ข้อเสนอการวิจัยมีการกำหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน

          1.7 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          1.8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะกรรมการของแผนบูรณาการกำหนด (ถ้ามี)

2. เป้าหมายของผลผลิตการวิจัย (Output) และงบประมาณสนับสนุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          กรณีชุดโครงการวิจัยต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายโครงการย่อย

          กรณีโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี (ต่อเนื่อง) ต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายปี

3. คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

          3.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ

         กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนแทน เพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

          กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          3.2 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน

          3.3 ไม่เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รวมถึงข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)

          กรณีการพิจารณาการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย  ที่รับทุนสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2560 จะพิจารณาจากสถานะการติดค้างในระบบ RISS และ NRMS ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (สิ้นสุดการขยายเวลาโครงการวิจัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          3.4 หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว/หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน 2 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ และผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย

         3.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย                                      

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

          4.1 นักวิจัย จัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย จำนวน 5 ชุด พร้อม CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

4.1.1 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา (แบบ ป-1)

4.1.2 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มนักวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา  (แบบ ป-1) และจัดส่งแบบฟอร์มเสนอแผนบูรณาการ (แบบ บณ-1)

4.1.3 กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4.1.4 กรณีโครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน 1 ชุด   ตามแบบ ต-1ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

          4.2 คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 4.1 จำนวน 5 ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.2.1 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3

4.2.2 CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-3   (1 แผ่น ต่อ 1 คณะ/วิทยาลัย)

        4.3 การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

4.3.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. กำหนดเท่านั้น พร้อมยืนยันการส่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับ วช. ต่อไป

4.3.2 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองร่วมลงทุน ร่วมวิจัย หรือ Matching fund, เอกสารรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง เป็นต้น

         กรณี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.3  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอระงับสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ วช. ทุกกรณี

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้

5.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ  สำนักงบประมาณ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

                          ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                             รักษาราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

Pages