ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เห็นชอบโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางระบบองค์ความรู้ด้านการวิจัยจากผลสำเร็จของการวิจัยที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ 

 ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำแบบเสนอ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งมาที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อนำสู่การพิจาณาต่อไป

 
 ประกาศโครงการ  แบบจัดทำข้อเสนอโครงการ หนังสือเชิญส่งข้อเสนอ 


 

Like: 

ด้วย  Matsumae International Foundation (MIF) จะให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2015 – มีนาคม 2016

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

2) มีอายุไม่เกิน 49 ปี นับในวันที่สมัคร

3) มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี

4) ไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในอดีตหรือปัจจุบัน

5) ดำรงตำแหน่งในต้นสังกัดเดิมและจะกลับมาปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน

6) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง

The Matsumae International Foundation 4-14-46 Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043  JAPAN

Fax: +81-3-3301-7601

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

Download เอกสาร 

   Fellowship Announcement 

   Application Form

Like: 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัย ทางด้านการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งครอบคลุมหัวเรื่อง ดังนี้

1) การใช้สิทธิ์ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) การสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย

3) การนำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ

4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง

5) งานวิจัยเกี่ยวกับการให้การศึกษาทางการเมือง

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอพิจารณนารับทุนวิจัยดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โทรศัพท์ 02-1419707 โทรสาร 02-1438198 เว็บไซต์: http://www.pdc.go.th/

Like: 

ด้วยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) เปิดรับสมัครผู้รับทุนวิจัยในโครงการ Mekong Institute-New Zealand Ambassador's Scholarshipประจำปี 2557 ซึ่งเป็นทุนสำหรับวิจัยในระดับปริญญาโท ระยะเวลาจำนวน 1 ปี จำนวน 12 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศ ไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ประเทศละ 3 ทุน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในกลุ่มประเทศดังกล่าวได้รับโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมและการทำงานวิจัยภายใต้การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือผ่านเครือข่ายที่เกิดจากกลุ่มนักศึกษา และเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คุณสมบัติ:
1.ผู้รับสมัครทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาภาครายวิชาแล้ว
2.มีความสนใจในหัวข้อการวิจัยที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงกำหนด คือ
                                           - Rural Development For Sustainable Livelihood
                                           - Trade and Investment Facilitation
                                           - Human Migration

(หมายเหตุ: หัวข้อนำเสนองานวิจัยที่มุ่งเน้นภูมิภาคย่อยและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
กำหนดการปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mekonginstitute.org/minzas

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

----------------------------

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ โดยตระหนักว่าการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มีความสำคัญหากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นว่ายังมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย แต่ไม่ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

             . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

               ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ดูรายละเอียดแผนงานวิจัยด้านต่างๆ ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

               ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                      ๑.๒.๑  ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนอบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                      ๑.๒.๒  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

               ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

                                     ๑.๔ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปี และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน หรือนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

              ๒. งบประมาณสนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

               มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

         ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

           ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

               ๓.๒ ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินมาก่อน

                ๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

                              ๓.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนตามประกาศนี้ สามารถขอได้ไม่เกิน ๑ โครงการ

                             ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

  ๔. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

                ๔.๑ จัดทำรายละเอียดโครงการ (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) ตามรายละเอียดดังนี้

                       ๔.๑.๑  ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1 ด  จำนวน ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF ไฟล์ จำนวน ชุด

                               ๔.๑.๒  หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยง จำนวน ชุด

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้คณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

       ๔.๓ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ จัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังจากมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

๔.๓.๒ ผู้รับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

              ๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้

                                     

 

                                                        

Like: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง  การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2557

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

                    1.  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

                    2.  ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

                    3.  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

                 สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา  สกว. จึงไม่ได้เปิดรับสมัครทุนทั้งสองประเภทนี้ และได้กำหนดให้ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยของ สกว. ในปีนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงการจากทั้งอาจารย์และนักวิจัย

                 อนึ่ง จากข้อมูลการรับข้อเสนอโครงการในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่จำนวนทุนที่ สกว. สามารถให้การสนับสนุนได้มีจำนวนจำกัด เป็นผลให้มีโครงการที่มีคุณภาพดีจำนวนไม่น้อย ไม่ได้รับการสนับสนุน และเสียโอกาสที่จะพัฒนานักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงานของตนเองได้  สกว. จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการในทุกประเภททุน  เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดย สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการทุกประเภททุนจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย

ฝ่ายวิชาการ สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2556 เท่านั้น

Like: 

ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ และส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่แนบมา โดยส่งมาที่
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                      เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                      โทร. 02 644 8150 ต่อ 636 โทรสาร 02 644 6653
กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2556

DOWNLOAD FILES

1.

จม..pdf

2.

แบบฟอร์ม.pdf

Like: 

Pages