ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาประเทศ จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

 

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ดูรายละเอียด ได้จาก http://plan.rmutsv.ac.th/download-1 /)   

    1.2 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    1.3 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย

    1.4 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตการวิจัย (Output) ไว้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9.2 ข้อ 9.3 และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ 3 ในประกาศนี้

    1.5 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    ก. บุคลากรสายวิชาการ สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ ยกเว้นข้อ 3.2.5 ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ให้โอกาสกับบุคลากรสายสนับสนุนในการเสนอขอรับทุนเพื่อทำวิจัยสถาบัน

    ข. บุคลากรสายสนับสนุน สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ ในข้อ 3.2.5 ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพื่อทำวิจัยสถาบัน

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 1 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย          

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

    2.5 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์

    2.6 คณะผู้วิจัยต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

 

3. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้

    3.1 ทุนวิจัยทั่วไป (General Research Fund) กรอบสนับสนุนการวิจัย ร้อยละ 25 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนแผนงานวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้

                หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                เป็นทุนวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ตามกลุ่มสาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

   3.2 ทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Research Fund) กรอบสนับสนุนการวิจัย ร้อยละ 75 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนแผนงานวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

        3.2.1 ทุนวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่

        3.2.1.1 ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

                  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                  เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท

        3.2.1.2 ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

                  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                  เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและโดดเด่นตามภารกิจ สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 50,000 บาท

      3.2.2 ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดขยายผลไปสู่การเสนอขอรับทุนสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 100,000 บาท

                  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                  1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร

                  2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจนพร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร

                  3) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจนพร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร

      3.2.3 ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจงานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 100,000 บาท

                   หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                  1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่

                  2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดพันธกิจงานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ

                  3) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 1

     3.2.4 ทุนวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ และการต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 50,000 บาท

                   หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                    1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายสภามหาวิทยาลัย เช่น การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กัญชา กัญชง ปลวก ผึ้ง เป็นต้น หรือ ต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยฯ

                    2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 2

     3.2.5 ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) โดยมีเป้าหมายเป็นทุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร โดยสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 30,000 บาท

                    หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                   1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบันให้เป็นองค์การสมัยใหม่ (Modern organization) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการบริหารจัดการองค์กร

                   2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

 

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    4.1 นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

    โดยแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ ว-1 ด ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย ตามด้วยวงเล็บ 1 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(1)

    กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามประกาศแนบท้าย ๒ และแนบไฟล์มาตรฐานการวิจัย ผ่านระบบ DRMS

   4.2 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

   4.3 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ

   4.4 คณะ/วิทยาลัย สรุปข้อมูลตามแบบ บช-3 ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

   4.5 ข้อเสนอการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และให้การสนับสนุนแบบมีเงื่อนไข มีข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงในระบบ DRMS ให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย  ตามด้วยวงเล็บ 2 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(2) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ และจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

            ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้นำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 10 นาที) ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

    5.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุนตามลำดับความสำคัญ ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

     ประกาศ  ณ  วันที่   12  มีนาคม  พ.ศ. 2564

Like: 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564
2. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation System,NRIIS)
(www.nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

 

 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โทร. 02 579 1370 - 9 ต่อ 409, 410
Like: 

unnamed

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

     ในการนี้จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุน (ทุนไม่เกิน 50,000 บาท)

     กำหนดการส่งเเบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     ติดต่อเเละส่งเอกสารได้ที่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ โทร 02-716-6556,02-716-6961 / 081-985-2699 / 089-257-2880 E-mail : smokefreeu@gmail.com

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นั้น   ในการนี้ มหาวิทยาลัย ขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Like: 

BPK FUND 30OCT2020

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

     1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ more details

     2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ more details

     3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต more details

     4. แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต more details

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.

(สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nxpo.or.th/B/

 

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS

Like: 

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การเสนอของบประมาณอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน Basic Research Fund (Blue Sky) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

     1. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
1.1 ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563-2570 โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนด โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ตามยุทธศาสตร์ อววน. ในแพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
1.2 ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับกรอบทิศทาง(Framework) ของมหาวิทยาลัยฯที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐตามบริบทพื้นที่ สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช
1.3 ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็น
เป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน และต้องส่งผลผลิตการวิจัยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นรายปี
1.4 ผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย
ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย
1.5 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินงานวิจัย
1.6 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
1.7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ สกสว.หรือแหล่งทุนกำหนด

     2. เป้าหมายของผลผลิตการวิจัย (Output) และงบประมาณสนับสนุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

     3. คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

3.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ
    กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนแทน เพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ
    กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
3.2 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน
3.3 ไม่เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการย่อย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบ RISS และ NRIIS รวมถึงข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS
     กรณีการพิจารณาการค้างส่งงานวิจัย ของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงาน ที่รับทุนสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2562 จะพิจารณาสถานะการติดค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (สิ้นสุดการขยายเวลาโครงการวิจัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561
3.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

     4. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน Basic Research Fund (Blue Sky) โดยแบ่งเป็นประเภทโครงการวิจัยดังนี้
4.1 โครงการวิจัยเดี่ยว กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 20 ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีเป้าหมายการวิจัยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1  
4.2 ชุดโครงการวิจัย กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 80 ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มกันทำวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายการวิจัยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1
4.3 แผนงานวิจัยระดับหน่วยงาน กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 15 ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนการวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญของคณะ/วิทยาลัย ในลักษณะชุดโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายการวิจัยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และ เป้าหมายการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4.4 แผนงานวิจัยระดับหน่วยวิจัย (Research Unit : RU) กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 15 ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนการวิจัยของหน่วย ในลักษณะชุดโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายการวิจัยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และสามารถตอบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการจัดตั้งหน่วยวิจัย

     5. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มตามลิ้งด้านล่าง)
5.1 การรวบรวมข้อเสนอการวิจัยก่อนส่งให้ สกสว. ตามรายละเอียดดังนี้
5.1.1 นักวิจัย จัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามรายละเอียดดังนี้
ก. ข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
ข. ข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563
5.1.2 คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 5.1.1 ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลากำหนด พร้อมแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3 จำนวน 1 ชุด
5.2 การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สกสว. ตามรายละเอียดดังนี้
5.2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตามข้อ 5.1  แจ้งผลให้หน่วยงานทราบและจัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สกสว. ส่วนรายละเอียดการจัดส่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อ สกสว. ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบ
5.2.2 ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.3 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือไม่ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยตามข้อ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอระงับสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ สกสว. ทุกกรณี
กรณีโครงการต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยตามข้อ 5.2.1 พร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน 1 ชุด ตามแบบ ต-1ช/ด

     6. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
6.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและจัดลำดับความสำคัญ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
6.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ตามระยะเวลา และรายละเอียดที่กำหนด

                  ประกาศ  ณ  วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น)
                                      รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

ตามที่หน่วยงานและจัดการบริหารทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาโครงการพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารแผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพและแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้โปรแกรมการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

          ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อ 2 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  click

2. การพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านศักยภาพในการแพร่ของไวรัสที่อาจก่อโรคจากสัตว์สู่คน
แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใต้โปรแกรม การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ (P17) click

ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th

 

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาประเทศ จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
          1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
1.1 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ปานกลาง 5 ปี พ.ศ.2561-2568 (ดูรายละเอียด ได้จาก http://plan.rmutsv.ac.th/)
1.2 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.3 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย
1.4 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตการวิจัย (Output) ไว้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9.2   ข้อ 9.3 และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ 3 ในประกาศนี้
1.5 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
          2. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย
2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
     ก. บุคลากรสายวิชาการ สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ ยกเว้นข้อ 3.2.4  ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ให้โอกาสกับบุคลากรสายสนับสนุนในการเสนอขอรับทุนเพื่อทำวิจัยสถาบัน
     ข. บุคลากรสายสนับสนุน สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ ในข้อ 3.2.4 ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพื่อทำวิจัยสถาบัน
2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 1 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย           
2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.4 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2.5 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS  
2.6 คณะผู้วิจัยต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย
          3. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้
3.1 ทุนวิจัยทั่วไป (General research Fund) กรอบสนับสนุนการวิจัย ร้อยละ 30 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนแผนงานวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้
    เป็นทุนวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท   
3.2 ทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic research Fund) กรอบสนับสนุนการวิจัย ร้อยละ 70 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนแผนงานวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้
3.2.1 ทุนวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์  โดยแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่
         3.2.1.1 ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)
           หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท
          3.2.1.2 ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและโดดเด่นตามภารกิจ สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 50,000 บาท
3.2.2 ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 25  ของทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดขยายผลไปสู่การเสนอขอรับทุนสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 100,000 บาท
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
         1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร
         2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร
         3) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร
3.2.3 ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจงานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 100,000 บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
       1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
       2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดพันธกิจงานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ
       3) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามประกาศแนบท้าย 1
3.2.4 ทุนวิจัยเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) กรอบสนับสนุนการวิจัยไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์  โดยมีเป้าหมายเป็นทุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร โดยสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 30,000 บาท
                   หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
        1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบันให้เป็นองค์การสมัยใหม่ (Modern organization) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ด้านการบริหารจัดการองค์กร
        2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
          4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย และเงื่อนไขการพิจารณาให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังไฟล์แนบ
    ผู้ประสงค์ที่จะขอรับทุนตาม ส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องด้านล่่างนี้
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   17    เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

                                                                 (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส)

                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เรื่อง  ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้ประสานการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก แก่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จำนวน ๑๓ สถาบัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามประธานเครือข่ายบริหารงานวิจัย (C) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามข้อกำหนดโครงการ (TOR) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ

          ๑.๑ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างหรือเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

          ๑.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งไห้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

          ๑.๓ เพื่อส่งเสริมกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

๒. เงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน

          เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงกำหนดเงื่อนไขและกรอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          ๒.๑ กรอบงานวิจัย

          (๑) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร

          (๒) ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ

          (๓) ด้านวิสาหกิจชุมชน

          (๔) ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง

          (๕) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (๖) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้

          ๒.๒ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการ

          (๑) โครงการวิจัยเดี่ยว เป็นโครงการที่มาจากประเด็นความต้องการของชุมชนและตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง

          (๒) ชุดโครงการ ต้องแสดงให้เห็นการกำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ชัดเจนของโครงการว่าในระยะที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการจะนำความสำเร็จอะไรมาให้หรือโครงการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด หรือโครงการสร้างสิ่งใดให้เกิดในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยระยะที่ ๑ โครงการต้องระบุชัดเจนว่าจะส่งมอบงานอะไร ระยะที่ ๒ โครงการต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการอย่างไรที่ทำให้ขยับไปใกล้เป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการต้องระบุ KPI แต่ละระยะให้ชัดเจน

         (๓) แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย ๒ สถาบันหรือเป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษาและมีผู้จัดการโครงการ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการวิจัยในลักษณะ Program based และชุดโครงการต้องมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ

          (๔) โครงการ/ชุดโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสมทบจากแหล่งอื่นจะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น

          (๕) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ ให้เป็นสิทธิร่วมกันของผู้ให้ทุนตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่ผู้ให้ทุนแต่ละฝ่ายได้จ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินให้กับสถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุนจริงตามสัญญาโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอมอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาโครงการวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุน

 

๓. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ

           ๓.๑ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ตลอดจนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด (ภายใต้กรอบการวิจัย ๖ ด้าน)

           ๓.๒ เป็นโครงการที่มีชุมชน/ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานในระดับจังหวัดเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม/สมทบจากแหล่งอื่น เช่น งบประมาณจากจังหวัดจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น

          ๓.๓ เป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินงานและมีตัวชี้วัดชัดเจน และมีความสอดคล้องของกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณในภาพรวม

         ๓.๔ เป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยผลผลิตการวิจัย (Output) สามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม และ/หรือสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้

 

๔. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

          ๔.๑ เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง       

          ๔.๒ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก         

ทั้งนี้คณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการวิจัย ทั้งในฐานะที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวิจัย

 

. ลักษณะของโครงการที่ให้ความสนับสนุน

          ๕.๑ มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยว (Research Program) โดยจะต้องมีสถาบันภายในเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างร่วมตั้งแต่ ๒ สถาบันการศึกษาขึ้นไป หรือชุดโครงการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยแบบสายโซ่คุณค่า (Value chain) ที่แสดงผลการดำเนินงานงานตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

          ๕.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานในชุมชน/ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ ประกอบ

          ๕.๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ตลอดจนนโยบายประเทศ ๔.๐ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด (ภายใต้กรอบวิจัย ๖ ด้าน)

          ๕.๔ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔ เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน และสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ เดือน โดยต้องมีหนังสือขอขยายเวลาไปยังประธานเครือข่ายบริหารงานวิจัย (C) ล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๕ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา

          ๕.๕ การนำเสนอชุดโครงการวิจัยมุ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยที่เป็น Issue based หรือ Area based ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด และ/หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 

. วิธีการเสนอโครงการวิจัยฯเพื่อขอรับทุน

          ๖.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้เสนอโครงการโดยเสนอผ่านความเห็นชอบจากสถาบันวิจัย/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการวิจัยของสถาบันต้นสังกัดและผ่านการประเมินขั้นต้นจากหน่วยงานต้นสังกัด

          ๖.๒ โครงการวิจัยจะต้องลงลายมือชื่อจริงหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัยทุกคน

 

. การจัดทำรายละเอียดโครงการและกำหนดเวลาเสนอโครงการวิจัย

          จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยฯ ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยโดยสามารถ download ได้จาก คลิ๊ก download โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ได้ทาง E-mail ruts.trang@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF ภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้โครงการที่ได้รับหลังกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา (ถือวันที่ปรากฏใน E-mail)

. งบประมาณโครงการ

          โครงการเดี่ยว : สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐   บาท

          ชุดโครงการ   : สนับสนุนชุดโครงการละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

. การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ

          การรายงานผลการดำเนินการ การประเมินผลการดำเนินการ และการเก็บหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินโครงการ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

๑๐. การเผยแพร่ผลการวิจัย

          ทั้งในลักษณะเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่น ๆ ให้ระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ในกิตติกรรมประกาศหรือที่อื่นใดตามความเหมาะสม


คลิ๊ก download แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับยื่นข้อเสนอขอรับทุน

 

 

Like: 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นั้น   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Like: 

Pages