ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้จัดทำร่างกรอบวิจัยสำหรับการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและต่อเนื่องกับการสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2559   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม และขอให้เสนอแนะต่อร่างกรอบวิจัยปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ของ วช. http://www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤษภาคม 2558

Like: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล "รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ" ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

Poster 1  

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD 

ข้อกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD 

เเบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ WORD >> DOWNLOAD

 

poster 2

  

 

ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

เเบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานวิจัย WORD  >> DOWNLOAD

 

poster 3

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD 

แบบเสนอการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ WORD >> DOWLOAD

poster 4

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น WORD >> DOWNLOAD

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rrm.nrct.go.th/167-2015-04-01-09-20-28.html

Like: 

ตามที่วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย ขณะนี้วารสารวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามอกสารแนบ

Like: 

q

Like: 

ข่าว555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Like: 

Pages