ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

จัดโดย  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

ความสำคัญ

                 การนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

                 สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นอกจากการจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร แล้ว วช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ยังได้ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้ชื่อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ใน    ส่วนภูมิภาค  โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เยี่ยมชมและได้นำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจหรือ แรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                                                

๑.    เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน/สังคม ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๒.    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับเยาวชนและผู้เข้าชมงานในส่วนภูมิภาค ในการสร้างสรรค์ หรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                              

๓. เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางวิศวกรรมในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ จนพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม

Like: 

ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-SCOPUS RESEARCH AWARDS

วันที่ประกาศ: 06 กรกฏาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว admin เปิดอ่าน 42 ครั้ง

 

         
            ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Research Awards ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (MRG หรือ TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (RMU หรือ RSA) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน
          ในการนี้ สกว. ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าคัดเลือก หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของรางวัล 2015 
TRF-CHE-Scopus Research Awards และจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 สาขาวิชา คือ 1) Life Science & Agricultural Sciences 2) Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) 3) Engineering and Multidisciplinary Technogy 4) Health Sciences 5) Physical Sciences (Including Mathematics @ Physics) และ 6) Humanities and Social Sciences ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง และ 50,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
          โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558 โดยจะประกาศรางวัลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
Like: 
จ.สงขลาจัดงานแสดงสินค้า Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT
นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงวิชาการ และงานแสดงสินค้า Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศ ในวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเฟื้องฟ้า โดยมีคณะผู้แทนจาก 3 ประเทศ เข้าร่วม และในส่วนของการแสดงสินค้าประมงและจัดนิทรรศการที่จัดให้มีขึ้นตลอด 3 วัน จากผู้ประกอบการ ผลิตและส่งออก และสินค้าโอทอป จาก 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย รวมถึงสินค้าจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โทร.074311302 โทรสาร.074321478
Like: 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร และการศึกษาดงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท

สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

เอกสารประกอบ
  > โครงการ

Like: 
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ.2557

ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีระเบียบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ.2557 กรมวิชาการเกษตรจึงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp หรือ ภายในเว็บไซต์ สวพ

Like: 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้จัดทำร่างกรอบวิจัยสำหรับการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและต่อเนื่องกับการสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2559   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม และขอให้เสนอแนะต่อร่างกรอบวิจัยปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ของ วช. http://www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤษภาคม 2558

Like: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล "รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ" ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

Poster 1  

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD 

ข้อกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD 

เเบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ WORD >> DOWNLOAD

 

poster 2

  

 

ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

เเบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานวิจัย WORD  >> DOWNLOAD

 

poster 3

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD 

แบบเสนอการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ WORD >> DOWLOAD

poster 4

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น WORD >> DOWNLOAD

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rrm.nrct.go.th/167-2015-04-01-09-20-28.html

Like: 

ตามที่วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย ขณะนี้วารสารวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามอกสารแนบ

Like: 

q

Like: 

ข่าว555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Like: 

Pages