ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกาศผู้ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558

 รางวัลระดับนานาชาติ

 

ภาคบรรยาย(Oral)

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

Excellence Paper Award

The Prevalence of Acute hepatopancreatic necrosis syndrome in Penaeusvannamei at Suratthani province

Pimwarang Sukkarun, Kittikarn Sakuna,Ammaret Kaewwimon,Paphawit Promsit and Kridsada Kittitirangkun

Medical Science Chemistry and Medicine

ภาคโปสเตอร์(Poster)

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

Excellence Paper Award

Efficiency of Ricinus Communis L. Seed Extracts on Inhibition of Some Skin Pathogenic

Sunanta Khongsaii and Chakriya Chalad

Medical Science Chemistry and Medicine

2

Complimentary Paper Award

Preparation and Characterization of Chitosan Nanoparticle-Schiff Base of Copper(II) Sensor

Rattiya Saradit and Narongrit Pratummas

Medical Science Chemistry and Medicine

3

Best Paper

Effect of Culture Media on Callus Induction and Plant Regeneration of Bacopa Monnieri

Sakularat Sanputawong, Tiwa Raknim andSompong Te-chato

Agricultural and Biology

 

รางวัลระดับชาติ

ภาคบรรยาย(Oral)

 

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

ดีมาก

การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากทางใบ

ปาล*มน้ำมันโดยจุลินทรีย์ชอบร้อน

นภดล โพชกำเนิด และสมพงศ์ โอทอง

สาขาเกษตรศาสตร=และชีววิทยา

2

ดี

การศึกษาผลิตเส้นด้ายปั้นมือด้วยเส้นใยลูก

ตาลโตนดผสมฝ้าย

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และพรโพยมวรเชฐวราวัตร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร=และอุตสาหกรรมวิจัย

ภาคโปสเตอร์(Poster)

 

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

  1

ดี

ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปลาในวงศ์ Cyprinidae บริเวณพื้นที่ต้นนํ้าตาป

ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และจันทนา ขวัญใจ

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 

Like: 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การออกแบบงานวิจัยแบบหลายกลุ่ม และแบบนับการใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาดตัวอย่าง และกลยุทธการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถิติขั้นสูง ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท (สมาชิกสมาคมนิสิตเก่า และบุคลากรวิทยาลัยฯ ลด 10%) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีwww.cphs.chula.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : kanyaratgolf2529@gmail.com,

Like: 

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 3 วันที่ 21-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

         ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

Like: 

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากร หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "ครึ่งทางทศวรรษ ก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง"วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ   เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่kulleab@gmail.com หรือ 081-5440206, 086- 4580260

Like: 

งาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

จัดโดย  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

ความสำคัญ

                 การนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

                 สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นอกจากการจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร แล้ว วช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ยังได้ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้ชื่อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ใน    ส่วนภูมิภาค  โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เยี่ยมชมและได้นำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจหรือ แรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                                                

๑.    เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน/สังคม ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๒.    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับเยาวชนและผู้เข้าชมงานในส่วนภูมิภาค ในการสร้างสรรค์ หรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                              

๓. เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางวิศวกรรมในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ จนพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม

Like: 

ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-SCOPUS RESEARCH AWARDS

วันที่ประกาศ: 06 กรกฏาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว admin เปิดอ่าน 42 ครั้ง

 

         
            ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Research Awards ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (MRG หรือ TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (RMU หรือ RSA) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน
          ในการนี้ สกว. ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าคัดเลือก หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของรางวัล 2015 
TRF-CHE-Scopus Research Awards และจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 สาขาวิชา คือ 1) Life Science & Agricultural Sciences 2) Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) 3) Engineering and Multidisciplinary Technogy 4) Health Sciences 5) Physical Sciences (Including Mathematics @ Physics) และ 6) Humanities and Social Sciences ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง และ 50,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
          โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558 โดยจะประกาศรางวัลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
Like: 
จ.สงขลาจัดงานแสดงสินค้า Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT
นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงวิชาการ และงานแสดงสินค้า Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศ ในวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเฟื้องฟ้า โดยมีคณะผู้แทนจาก 3 ประเทศ เข้าร่วม และในส่วนของการแสดงสินค้าประมงและจัดนิทรรศการที่จัดให้มีขึ้นตลอด 3 วัน จากผู้ประกอบการ ผลิตและส่งออก และสินค้าโอทอป จาก 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย รวมถึงสินค้าจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โทร.074311302 โทรสาร.074321478
Like: 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร และการศึกษาดงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท

สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

เอกสารประกอบ
  > โครงการ

Like: 
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ.2557

ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีระเบียบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ.2557 กรมวิชาการเกษตรจึงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp หรือ ภายในเว็บไซต์ สวพ

Like: 

Pages