ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐาน
การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
ณ โรงแรม 
Royal Lanta Resort & Spa จังหวัดกระบี่
ในระหว่างวันที่ 
20-21 เมษายน 2560
ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน แบบสำรอง/จองที่พัก
1 รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ Download
2 นางสาวจิราภรณ์  แก้วโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
3 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
4 นางสาวชลดา กาญจนกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
5 นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
6 ผศ.ปรีชญา  ชุมศรี คณะบริหารธุรกิจ Download
7 ผศ.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม คณะบริหารธุรกิจ Download
8 ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
9 นายวัฒนา  วัฒนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
10 นางอุไรวรรณ วัฒนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
11 ผศ.ลักษมี วิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
12 ผศ.สุภาษิต  ชูกลิ่น อุตสาหกรรมเกษตร Download
13 นางสุนันทา  ข้องสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
14 นางสาวชัชฎา  หนูสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
15 นางสาวกฤตยา หนูสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
16 ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อุตสาหกรรมเกษตร Download
17 นางสาวเอกญา แววภักดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Download
18 นายวราวุฒิ  ดวงศิริ คณะศิลปศาสตร์ Download
19 นางสาวสุภาพร เจริญสุข การโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
20 นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
21 นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศาสตร์ Download
22 นางระริน เครือวรพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
23 นางสาวนุชนาฎ  นิลออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
24 นายประเสริฐ  นนทกาญจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
25 นายทวิช  กล้าแท้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
26 นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
27 นางสาวกัญญาภัค  ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
28 นางธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ คณะศิลปศาสตร์ Download
29 นางสาวพัชรี พระสงฆ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
30 นางสาวหยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
31 นางสาวโสพิสพิไล ทองใส คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
32 นางสาวอรัญญา จินาชาญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
33 นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
34 นางโพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
35 นางสุณิษา คงทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
36 นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองมณี คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
37 นางสาวสินีนาฎ เข็มบุบผา คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
38 นางสาวอุมาพร ขิมมากทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
39 นายเอกพจน์ แช่มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
40 นางสาวสุภิญญา ชูใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
41 นางสาวนิจจารีย์ ศิริศรีโร คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
42 ผศ.สุไหลหมาน  หมาดโหยด คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
43 นางสาวกัตตินาฎ  สกุลสวัสดิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
44 นางสาวเตือนใจ  ปิยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
45 นางสาวอมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
46 นางสาวเจตนา  อินยะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
47 ผศ.มาลินี  ฉินนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
48 นายอัครเดช ศิวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
49 นางสาวสายใจ แก้วอ่อน อุตสาหกรรมเกษตร Download
50 นางนิรมล ขาวทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
51 ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์ Download

หมายเหตุ:

1. ค่าที่พักและค่าเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายตามสิทธิ์จากต้นสังกัด(สวพ สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดโครงการ)

2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียม

   2.1 บทความวิจัย/วิชาการของตนเอง จำนวน 1 ฉบับ

  2.2 computer notebook  

3. วันสุดท้ายของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องส่งบทความวิจัยที่ผ่านการปรับปรุง/แก้ไขจากคำแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th/

Like: 

              มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรม “การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย” ให้กับ นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ จำนวน 2 รุ่น โดยมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

              คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมR เพื่อการวิจัย  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรม และเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในระดับสูงขึ้น อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการวิจัยได้ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม แนะนำโปรแกรม R เบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์โดยใช้ multiple linear regression รวมถึง การสร้างแบบจำลองและการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร หลังการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้

                โอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-5596-4821 (ในวันและเวลาราชการ)

Like: 
 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2"

  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้จัดทำหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ความสามารถในการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัย และการบริหารจัดการผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานในด้านงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ...
Like: 

ด้วยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์งาน เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ "Open House 2016 : Strengthen Research through Scientific Equipment" ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีเครื่องมือและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเคมีสิ่งแวดล้อม สารพิษ ชีววิทยาโมเลกุล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และกล้องจุลทรรศน์ จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเผยแพร่Iและแลกเปลี่ยน ความรู้ ด้านการวิจัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึ่งจะเป็นแนวทางและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ จากสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการทดลองวิจัยจริงในห้องปฏิบัติการของฝ่ายเครื่องมือๆ พร้อมทั้งนิทรรศการผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ

นอกจากนี้ ภายในบริเวณที่จัดงานยังมีการร่วมสนุกกับการเล่มเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ และตอบปัญหา ชิงรางวัล รวมถึงการแสดงสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายหลายบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-942-8740 ต่อ 206 E-mail :rdipss@ku.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > ADS

Like: 

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่๔ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

Like: 

University of Minnesota โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ประชาสัมพันธ์ให้ให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael

 University of Minnesota (Morris Campus) โดย Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือวิจัยกับ University of Minnesota เพื่อศึกษาวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นว่าจะเป็นประโญชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจ ดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง อีเมล์ ostc@thaiembdc.org โทร.+1(202) 944-5200

Like: 

ผลการประกาศผู้ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558

 รางวัลระดับนานาชาติ

 

ภาคบรรยาย(Oral)

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

Excellence Paper Award

The Prevalence of Acute hepatopancreatic necrosis syndrome in Penaeusvannamei at Suratthani province

Pimwarang Sukkarun, Kittikarn Sakuna,Ammaret Kaewwimon,Paphawit Promsit and Kridsada Kittitirangkun

Medical Science Chemistry and Medicine

ภาคโปสเตอร์(Poster)

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

Excellence Paper Award

Efficiency of Ricinus Communis L. Seed Extracts on Inhibition of Some Skin Pathogenic

Sunanta Khongsaii and Chakriya Chalad

Medical Science Chemistry and Medicine

2

Complimentary Paper Award

Preparation and Characterization of Chitosan Nanoparticle-Schiff Base of Copper(II) Sensor

Rattiya Saradit and Narongrit Pratummas

Medical Science Chemistry and Medicine

3

Best Paper

Effect of Culture Media on Callus Induction and Plant Regeneration of Bacopa Monnieri

Sakularat Sanputawong, Tiwa Raknim andSompong Te-chato

Agricultural and Biology

 

รางวัลระดับชาติ

ภาคบรรยาย(Oral)

 

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

ดีมาก

การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากทางใบ

ปาล*มน้ำมันโดยจุลินทรีย์ชอบร้อน

นภดล โพชกำเนิด และสมพงศ์ โอทอง

สาขาเกษตรศาสตร=และชีววิทยา

2

ดี

การศึกษาผลิตเส้นด้ายปั้นมือด้วยเส้นใยลูก

ตาลโตนดผสมฝ้าย

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และพรโพยมวรเชฐวราวัตร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร=และอุตสาหกรรมวิจัย

ภาคโปสเตอร์(Poster)

 

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

  1

ดี

ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปลาในวงศ์ Cyprinidae บริเวณพื้นที่ต้นนํ้าตาป

ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และจันทนา ขวัญใจ

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 

Like: 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การออกแบบงานวิจัยแบบหลายกลุ่ม และแบบนับการใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาดตัวอย่าง และกลยุทธการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถิติขั้นสูง ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท (สมาชิกสมาคมนิสิตเก่า และบุคลากรวิทยาลัยฯ ลด 10%) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีwww.cphs.chula.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : kanyaratgolf2529@gmail.com,

Like: 

Pages