ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2"

  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้จัดทำหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ความสามารถในการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัย และการบริหารจัดการผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานในด้านงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ...
Like: 

ด้วยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์งาน เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ "Open House 2016 : Strengthen Research through Scientific Equipment" ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีเครื่องมือและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเคมีสิ่งแวดล้อม สารพิษ ชีววิทยาโมเลกุล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และกล้องจุลทรรศน์ จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเผยแพร่Iและแลกเปลี่ยน ความรู้ ด้านการวิจัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึ่งจะเป็นแนวทางและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ จากสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการทดลองวิจัยจริงในห้องปฏิบัติการของฝ่ายเครื่องมือๆ พร้อมทั้งนิทรรศการผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ

นอกจากนี้ ภายในบริเวณที่จัดงานยังมีการร่วมสนุกกับการเล่มเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ และตอบปัญหา ชิงรางวัล รวมถึงการแสดงสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายหลายบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-942-8740 ต่อ 206 E-mail :rdipss@ku.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > ADS

Like: 

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่๔ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

Like: 

University of Minnesota โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ประชาสัมพันธ์ให้ให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael

 University of Minnesota (Morris Campus) โดย Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือวิจัยกับ University of Minnesota เพื่อศึกษาวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นว่าจะเป็นประโญชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจ ดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง อีเมล์ ostc@thaiembdc.org โทร.+1(202) 944-5200

Like: 

ผลการประกาศผู้ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558

 รางวัลระดับนานาชาติ

 

ภาคบรรยาย(Oral)

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

Excellence Paper Award

The Prevalence of Acute hepatopancreatic necrosis syndrome in Penaeusvannamei at Suratthani province

Pimwarang Sukkarun, Kittikarn Sakuna,Ammaret Kaewwimon,Paphawit Promsit and Kridsada Kittitirangkun

Medical Science Chemistry and Medicine

ภาคโปสเตอร์(Poster)

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

Excellence Paper Award

Efficiency of Ricinus Communis L. Seed Extracts on Inhibition of Some Skin Pathogenic

Sunanta Khongsaii and Chakriya Chalad

Medical Science Chemistry and Medicine

2

Complimentary Paper Award

Preparation and Characterization of Chitosan Nanoparticle-Schiff Base of Copper(II) Sensor

Rattiya Saradit and Narongrit Pratummas

Medical Science Chemistry and Medicine

3

Best Paper

Effect of Culture Media on Callus Induction and Plant Regeneration of Bacopa Monnieri

Sakularat Sanputawong, Tiwa Raknim andSompong Te-chato

Agricultural and Biology

 

รางวัลระดับชาติ

ภาคบรรยาย(Oral)

 

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

 

  1

ดีมาก

การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากทางใบ

ปาล*มน้ำมันโดยจุลินทรีย์ชอบร้อน

นภดล โพชกำเนิด และสมพงศ์ โอทอง

สาขาเกษตรศาสตร=และชีววิทยา

2

ดี

การศึกษาผลิตเส้นด้ายปั้นมือด้วยเส้นใยลูก

ตาลโตนดผสมฝ้าย

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และพรโพยมวรเชฐวราวัตร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร=และอุตสาหกรรมวิจัย

ภาคโปสเตอร์(Poster)

 

No

ชื่อรางวัลระดับ

ชื่องานวิจัย

ชื่อนักวิจัย

สาขา

  1

ดี

ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปลาในวงศ์ Cyprinidae บริเวณพื้นที่ต้นนํ้าตาป

ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และจันทนา ขวัญใจ

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 

Like: 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การออกแบบงานวิจัยแบบหลายกลุ่ม และแบบนับการใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาดตัวอย่าง และกลยุทธการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถิติขั้นสูง ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท (สมาชิกสมาคมนิสิตเก่า และบุคลากรวิทยาลัยฯ ลด 10%) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีwww.cphs.chula.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : kanyaratgolf2529@gmail.com,

Like: 

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 3 วันที่ 21-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

         ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

Like: 

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากร หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "ครึ่งทางทศวรรษ ก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง"วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ   เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่kulleab@gmail.com หรือ 081-5440206, 086- 4580260

Like: 

งาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

จัดโดย  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

ความสำคัญ

                 การนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

                 สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นอกจากการจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร แล้ว วช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ยังได้ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้ชื่อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ใน    ส่วนภูมิภาค  โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เยี่ยมชมและได้นำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจหรือ แรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                                                

๑.    เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน/สังคม ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๒.    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับเยาวชนและผู้เข้าชมงานในส่วนภูมิภาค ในการสร้างสรรค์ หรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                              

๓. เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางวิศวกรรมในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ จนพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม

Like: 

Pages