ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=158

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (์NBTC Annual Review 2017) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ academynbtc@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.nbtc.go.th

Like: 

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน Thailand Research Expo 2017 


1.ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากวิทยาลัยรัตภูมิ
   1. นายอานูวา มามุ
   2. นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ
   3. นายปรัชทวี ทองมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุห์ดี นิเซ็ง
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล 
1.รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการ
2.ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดีมาก

2.ผลงานเรื่อง "การเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค" นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   1.นาย วัชรพงศ์ ถาวรกิจ
   2.นาย มารุพงษ์ พุกกะณะสุท
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร จารุวัฒน์ เจริญจิต
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล
1.ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น(รางวัลที่ 1)
2.ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี(รางวัลที่ 3)


*ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเป็นผลงานที่มาจากเวทีคัดสรรของการประกวดในระดับภูมิภาค งานศรีวิชัยแฟร์ 2017

Like: 

ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564  click

Like: 

          เนื่องจาก วช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการปกครอง ในการเชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัยจากระบบ NRMS กับข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานดังกล่าว ในการตรวจสอบนักวิจัย ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปีงบประมาณ แต่ยังขาดการยืนยันจากหน่วยงาน ตลอดจนการเพิ่มเติมข้อมูลนักวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนักวิจัยได้อย่างเต็มที่ วช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการ ดังนี้

          1. ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลขอลนักวิจัยให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลชื่อ-นามสกุล, หน่วยงานต้นสังกัด, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
          2. ให้นักวิจัยในหน่วยงานของท่าน(เฉพาะนักวิจัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอของบประมาณการวิจัยต่อไป

           
  เข้าสู่ระบบ NRMS เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักวิจัย http://www.nrms.go.th/
 
NRMS : National Research Management System (ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ)
Like: 

         ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดทำ วารสารวิชาการ ปขมท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผลงานทาง วิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นจึงขอมอบวารสารวิชาการปขมท. ที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม- เมษายน ๒๕๕๙) เพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
       ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยสามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ e-mail : suwpleakku.ac.th บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท.

Like: 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน

วารสารซึ่งมีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1

(มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เผยแพร่เป็นตัวเล่มวารสาร

และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8196

เว็บไซต์ http://web2.stou.ac.th/stjoe

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02-504-8196

Like: 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐาน
การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
ณ โรงแรม 
Royal Lanta Resort & Spa จังหวัดกระบี่
ในระหว่างวันที่ 
20-21 เมษายน 2560
ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน แบบสำรอง/จองที่พัก
1 รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ Download
2 นางสาวจิราภรณ์  แก้วโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
3 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
4 นางสาวชลดา กาญจนกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
5 นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
6 ผศ.ปรีชญา  ชุมศรี คณะบริหารธุรกิจ Download
7 ผศ.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม คณะบริหารธุรกิจ Download
8 ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
9 นายวัฒนา  วัฒนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
10 นางอุไรวรรณ วัฒนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
11 ผศ.ลักษมี วิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
12 ผศ.สุภาษิต  ชูกลิ่น อุตสาหกรรมเกษตร Download
13 นางสุนันทา  ข้องสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
14 นางสาวชัชฎา  หนูสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
15 นางสาวกฤตยา หนูสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
16 ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อุตสาหกรรมเกษตร Download
17 นางสาวเอกญา แววภักดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Download
18 นายวราวุฒิ  ดวงศิริ คณะศิลปศาสตร์ Download
19 นางสาวสุภาพร เจริญสุข การโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
20 นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
21 นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศาสตร์ Download
22 นางระริน เครือวรพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว Download
23 นางสาวนุชนาฎ  นิลออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
24 นายประเสริฐ  นนทกาญจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
25 นายทวิช  กล้าแท้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
26 นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
27 นางสาวกัญญาภัค  ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  Download
28 นางธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ คณะศิลปศาสตร์ Download
29 นางสาวพัชรี พระสงฆ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
30 นางสาวหยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
31 นางสาวโสพิสพิไล ทองใส คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
32 นางสาวอรัญญา จินาชาญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
33 นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
34 นางโพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ Download
35 นางสุณิษา คงทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
36 นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองมณี คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
37 นางสาวสินีนาฎ เข็มบุบผา คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
38 นางสาวอุมาพร ขิมมากทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
39 นายเอกพจน์ แช่มเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
40 นางสาวสุภิญญา ชูใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
41 นางสาวนิจจารีย์ ศิริศรีโร คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
42 ผศ.สุไหลหมาน  หมาดโหยด คณะสัตวแพทยศาสตร์ Download
43 นางสาวกัตตินาฎ  สกุลสวัสดิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
44 นางสาวเตือนใจ  ปิยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
45 นางสาวอมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
46 นางสาวเจตนา  อินยะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
47 ผศ.มาลินี  ฉินนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
48 นายอัครเดช ศิวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง Download
49 นางสาวสายใจ แก้วอ่อน อุตสาหกรรมเกษตร Download
50 นางนิรมล ขาวทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ Download
51 ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์ Download

หมายเหตุ:

1. ค่าที่พักและค่าเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายตามสิทธิ์จากต้นสังกัด(สวพ สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดโครงการ)

2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียม

   2.1 บทความวิจัย/วิชาการของตนเอง จำนวน 1 ฉบับ

  2.2 computer notebook  

3. วันสุดท้ายของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องส่งบทความวิจัยที่ผ่านการปรับปรุง/แก้ไขจากคำแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th/

Like: 

              มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรม “การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย” ให้กับ นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ จำนวน 2 รุ่น โดยมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

              คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมR เพื่อการวิจัย  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรม และเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในระดับสูงขึ้น อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการวิจัยได้ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม แนะนำโปรแกรม R เบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์โดยใช้ multiple linear regression รวมถึง การสร้างแบบจำลองและการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร หลังการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้

                โอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-5596-4821 (ในวันและเวลาราชการ)

Like: 

Pages