ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำ ที่ได้บันทึกภาพไว้ตั้งแต่วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปจัดแสดงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยส่งได้ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้

วันนี้(13 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต จนถึงปัจจุบันได้มีการบันทึกภาพ การเดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพ และการทำกิจกรรมจิตอาสาของประชาชน

ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงมีพระราชดำริให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำ โดยมีพระราชดำริ ให้นำภาพที่จัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำในมุมมองต่างๆที่ประชาชนได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคตวันที่ 13 ต.ค.2559โดยสามารถส่งภาพเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ และช่วงที่สอง หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้

ทั้งนี้สามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ และมีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 MB (เม็กกะไบร์ท) โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ของภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและส่งมาที่ e-mail : photokingrama9@mail.go.thทางเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th และสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 220 - 7200 ต่อ 3401 - 3407

Like: 
ตามที่นายกสภาวิศวกร ว่าด้วยสภาวิศวกร กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของสภาวิศวกร ได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ www.coe.or.th ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร โทร.0-2935-6695 และ 0-2935-6697 หรือที่สายด่วน 1303

8nt51_11012017_150050214.jpg

Like: 


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงานในระบบวิจัยต่อคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวงตลอดจนสถาบันองค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชน ทั่วประเทศ ให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยการจัดงานในครั้งนี้เน้นการนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่มตามกรอบยุทธศาสตร์ การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้ทาง Website : http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบนำเสนอผลงานฯ มายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. หรือทาง E-mail: lnventorday.rekm@nrctgo.th ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทาง Website : http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th

 
 
Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=158

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (์NBTC Annual Review 2017) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ academynbtc@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.nbtc.go.th

Like: 

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน Thailand Research Expo 2017 


1.ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากวิทยาลัยรัตภูมิ
   1. นายอานูวา มามุ
   2. นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ
   3. นายปรัชทวี ทองมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุห์ดี นิเซ็ง
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล 
1.รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการ
2.ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดีมาก

2.ผลงานเรื่อง "การเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค" นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   1.นาย วัชรพงศ์ ถาวรกิจ
   2.นาย มารุพงษ์ พุกกะณะสุท
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร จารุวัฒน์ เจริญจิต
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล
1.ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น(รางวัลที่ 1)
2.ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี(รางวัลที่ 3)


*ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเป็นผลงานที่มาจากเวทีคัดสรรของการประกวดในระดับภูมิภาค งานศรีวิชัยแฟร์ 2017

Like: 

ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564  click

Like: 

          เนื่องจาก วช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการปกครอง ในการเชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัยจากระบบ NRMS กับข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานดังกล่าว ในการตรวจสอบนักวิจัย ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปีงบประมาณ แต่ยังขาดการยืนยันจากหน่วยงาน ตลอดจนการเพิ่มเติมข้อมูลนักวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนักวิจัยได้อย่างเต็มที่ วช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการ ดังนี้

          1. ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลขอลนักวิจัยให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลชื่อ-นามสกุล, หน่วยงานต้นสังกัด, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
          2. ให้นักวิจัยในหน่วยงานของท่าน(เฉพาะนักวิจัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอของบประมาณการวิจัยต่อไป

           
  เข้าสู่ระบบ NRMS เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักวิจัย http://www.nrms.go.th/
 
NRMS : National Research Management System (ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ)
Like: 

         ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดทำ วารสารวิชาการ ปขมท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผลงานทาง วิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นจึงขอมอบวารสารวิชาการปขมท. ที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม- เมษายน ๒๕๕๙) เพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
       ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยสามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ e-mail : suwpleakku.ac.th บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท.

Like: 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน

วารสารซึ่งมีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1

(มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เผยแพร่เป็นตัวเล่มวารสาร

และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8196

เว็บไซต์ http://web2.stou.ac.th/stjoe

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02-504-8196

Like: 

Pages