ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยในการปรับปรุงต้นฉบับบทความวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยจากหน่วยงานท่านที่สนใจและที่จะต้องส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ให้แก่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

 

หลักสูตรที่1 : การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และ การเขียนเอกสาร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-TH

 

หลักสูตรที่2 :  การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานชาติ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒

สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-UK

 

ทั้งนี้ โครงการอบรมทั้ง 2 โครงการมีช่วงระยะเวลาในลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มคนละช่วงเวลาขอให้นักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งทางผู้จัดจะให้สิทธิ์สำหรับนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความฉบับเต็มก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ ทาง http://rdi.rmutsv.ac.th อีกครั้ง

Like: 

 

 

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.  หลักการและเหตุผล

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการกำกับดูแลด้านมาตร จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจนติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและเทคโนโลยี การจัดทำดัชนีต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยนั้น วช. ได้มีการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วช. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ในการเข้าอบรมให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย ในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ วช.

 

 ๒.  วัตถุประสงค์

 

          ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

          ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้

          ๒.๓ เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร

             ๑. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา  จำนวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้

หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view

๑ ชั่วโมง

หมวดที่ ๒ การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย

ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก

๒ ชั่วโมง

หมวดที่ ๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม

๒ ชั่วโมง

หมวดที่ ๔ การออกแบบการวิจัย                               

๑. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล         

๒. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล  

๓. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้กำหนดเป็นทั้ง ๓ รูปแบบการวิจัยดังนี้ (๔-๒-๒) หรือ (๒-๔-๒) หรือ (๒-๒-๔)

หรือ (๒-๓-๓) หรือ (๓-๒-๓) หรือ (๓-๓-๒)

๘ ชั่วโมง

หมวดที่ ๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

๓ ชั่วโมง

หมวดที่ ๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม

ไปสู่การใช้ประโยชน์

 

๓ ชั่วโมง

        ๒. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา  จำนวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้

ปฏิบัติการที่ ๑ กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

๒ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

๒ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย

๘ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัย

ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

๓ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๕ นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัย

ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

๓ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๖ บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม

๑ ชั่วโมง

 

๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  จำนวน ๒ ชั่วโมง

   ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนำสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร  และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม

 

๔. วิธีการฝึกอบรม

          ๔.๑   การบรรยาย

          ๔.๒   ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน

          ๔.๓   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

๕. วิทยากร

๕.๑ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช.ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ร่วมกัน

๕.๒ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ

 

๖. คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ๑. วุฒิการศึกษา                     ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

          ๒. อายุ                                ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร

          ๓. สัญชาติ                           ไทย

          ๔. ประสบการณ์การทำงาน        ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

          ๕. ประสบการณ์ด้านการวิจัย      มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี และ ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

          ๖. คุณสมบัติเฉพาะด้าน          ๖.๑ กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

                                                   ๖.๒ กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

                                                   ๖.๓ กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี

          ๗. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

          ๘. หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

 

๗. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          จำนวนรุ่นละประมาณ ๕๐-๗๐ คน

 

๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม

          รุ่นละ ๕ วัน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. จำนวน ๔๐ ชั่วโมง

 

๙. วันและสถานที่ฝึกอบรม

            วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

๑๐. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร ๐๗๕-๒๐๔๐๗๐ มือถือ ๐๙๒-๒๖๐-๐๔๓๙ E-mail : chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

 

๑๑. การประเมินผล

         ๑๑.๑ ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

         ๑๑.๒ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก

            ๑๑.๒.๑  จำนวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคปฏิบัติ

            ๑๑.๒.๒  ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม

            ๑๑.๒.๓ ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม

 

๑๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม

เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย

        ๑๒.๑ ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์

        ๑๒.๒ จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร

 

๑๓. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

             โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้

             ๑๓.๑ เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของจำนวนเวลาทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคปฏิบัติ

             ๑๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม

 

๑๔. งบประมาณ

             งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับงบประมาณของหน่วยงานเครือข่าย/หน่วยงานผู้จัด หรืองบประมาณหน่วยงานผู้จัด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการฝึกอบรม

 

๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

             ๑๕.๑  สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างมีระบบ

             ๑๕.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปทำวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             ๑๕.๓  ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ

             ๑๕.๔   เพื่อส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิตและภาคบริการ 

             ๑๕.๕  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

             ๑๕.๖  ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย

 

๑๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑๗๙ ม.๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐ โทร ๐๗๕-๒๐๔๐๗๐ มือถือ ๐๙๒-๒๖๐-๐๔๓๙ E-mail : chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

        

     

Like: 

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection : HSP"

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่   https://www.thaimedresnet.org

Like: 

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection : HSP"

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่   https://www.thaimedresnet.org

Like: 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จะจัดประชุมวิชาการนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดยลงทะเบียนและส่งหัวข้อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มที่ท่านต้องการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ; http://khajornsak.net/rspgconference2017

สอบถามเพิ่มเติม ; 0-2282-0665, 0 2282-1850

Like: 
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (Amazing Thailand Tourism Year 2018) โดยกำหนดให้ดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงสิ้นปี 2561 โดยขอความร่วมมือหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (Amazing Thailand Tourism Year 2018) หรือกิจกรรมที่น่าสนใจบนสื่อต่างๆ ที่มี เช่น เว็บไซต์ขององค์กร บิลบอร์ด ป้าย LED จอประชาสัมพันธ์ในอาคารสำนักงาน เป็นต้น จัดฉายภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยบนจอประชาสัมพันธ์ในอาคารสำนักงาน ความยาวประมาณ 3 นาที ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่จะพบประชาชน นักท่องเที่ยวหรือลูกค้า ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างกว้างขวาง วางตราสัญลักษณ์ปีท่อองเที่ยววิถีไทย บนเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ จุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว ลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นความสนใจและประสงค์จะท่องเที่ยวในประเทศต่อไป
จังหวัดตรังจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตรัง พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.jpp.moi.go.th สำหรับภาพยนตร์สั้นและเข็มกลัด ให้ประสานได้โดยตรงกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1621-3433 และผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 1501
Like: 

ด้วย Times Higher Education Asia Universiti  ร่วมมือกับ Southern University of Science and Technology  ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วม Connecting cities, changing the world: research universities building Asia ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.theworldsummitseries.com/ASIA

Like: 

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำ ที่ได้บันทึกภาพไว้ตั้งแต่วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปจัดแสดงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยส่งได้ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้

วันนี้(13 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต จนถึงปัจจุบันได้มีการบันทึกภาพ การเดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพ และการทำกิจกรรมจิตอาสาของประชาชน

ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงมีพระราชดำริให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำ โดยมีพระราชดำริ ให้นำภาพที่จัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำในมุมมองต่างๆที่ประชาชนได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคตวันที่ 13 ต.ค.2559โดยสามารถส่งภาพเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ และช่วงที่สอง หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้

ทั้งนี้สามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ และมีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 MB (เม็กกะไบร์ท) โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ของภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและส่งมาที่ e-mail : photokingrama9@mail.go.thทางเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th และสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 220 - 7200 ต่อ 3401 - 3407

Like: 
ตามที่นายกสภาวิศวกร ว่าด้วยสภาวิศวกร กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของสภาวิศวกร ได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ www.coe.or.th ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร โทร.0-2935-6695 และ 0-2935-6697 หรือที่สายด่วน 1303

8nt51_11012017_150050214.jpg

Like: 


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงานในระบบวิจัยต่อคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวงตลอดจนสถาบันองค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชน ทั่วประเทศ ให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยการจัดงานในครั้งนี้เน้นการนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่มตามกรอบยุทธศาสตร์ การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้ทาง Website : http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบนำเสนอผลงานฯ มายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. หรือทาง E-mail: lnventorday.rekm@nrctgo.th ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทาง Website : http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th

 
 
Like: 

Pages