Like: 

ประชุมหารือการเตรียมงานแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเชิญชวนการร่วมงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings