Like: 

ประชุมหารือการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนการจัดงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงาน