Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมในคนแห่งประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand : FERCIT ) จัด โครงการสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมในคนแห่งประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand : FERCIT ) จัดโครงการสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (หัวข้อหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ พ.อ.ผศ.นพ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรบรรยาย

  • วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินงานวิจัย
  • การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
  • หลักการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับ
  • กระบวนการขอการยินยอม
  • การวิจัยในกลุ่มเปราะบางและในเด็ก และประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร โดยมีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมกว่า 200 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings