Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มทร.ศรีวิชัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการและคลี่ภาพโครงสร้างให้คำแนะนำการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ เซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรม

          การบรรยาย “แนวทางบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          การบรรยาย “การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานวิจัย” โดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

          กิจกรรมกลุ่ม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในหัวข้อการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย การใช้ระบบสารสยเทศบริหารงานวิจัยระดับหน่วยงาน การรายงานผลการดำเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

          การบรรยาย เรื่อง “การจัดการงานวิจัยด้วย DESING TINKING” โดย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          การบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System) RISS โดย นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

          โดยมีผู้ประสานงานวิจัยระดับหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพกับการใช้งานระบบสารสนเทศการวิจัย อีกทั้งยังมีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติมอบรางวัล ดังนี้ นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม, นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ระดับดีมาก, นางราตรี มีศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับดี และ นางสาวพัชรี เถาว์ถวิล คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ระดับดี