Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ วารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะทำงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565

          ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามของบรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรี ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 13 วารสาร ประกอบด้วย/วารสารวิชชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)/วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)/วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (มหาวิทยาลัยทักษิณ)/วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) Asian Journal of Arts and Culture (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Trends in Sciences (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Asia Social Issues (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)/วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)/วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ในการดำเนินการด้านวารสาร หรือการพัฒนางานด้านการวิจัยต่อไป